FacebookYoutubeInstagram

Neplatnost a zdánlivé manželství

Slovácko Čtení 21. 4. 2013
Neplatnost a zdánlivé manželství
Foto: ilustrační foto
Inzerce

Uzavření manželství je právním úkonem jako každý jiný, a proto i manželství může být stiženo vadou, jež má za následek jeho neplatnost. Tyto vady mohou být takového charakteru, že se na manželství pohlíží, jako by nebylo vůbec uzavřeno, čili jedná se o manželství zdánlivé bez žádných právních následků, nebo musí neplatnost manželství vyslovit teprve soud.
Manželství prohlášené za neplatné se považuje za neuzavřené. O právech a povinnostech manželů ke společnému dítěti a o jejich majetkových poměrech po prohlášení manželství za neplatné platí obdobně ustanovení o právech a povinnostech rozvedených manželů ke společnému dítěti a o jejich majetkových poměrech.

Důvody, proč vás neoddají?
V České republice zákon o rodině výslovně zakazuje bigamii, čímž do manželského svazku nemohou vstoupit partneři, kteří již manželství uzavřeli a toto manželství stále trvá. Neplatnost bigamického manželství vysloví soud i bez návrhu. Bez návrhu vysloví soud neplatnost manželství, jestliže manželství uzavře osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům nebo osoba, která trpí duševní poruchou, která by měla za následek zbavení způsobilosti k právním úkonům. Chce-li do manželství vstoupit osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je omezena, musí žádat soud, který rozhodne, zdali je zdravotní stav osoby slučitelný s účelem manželství. Základním pravidlem je, že manželství může uzavřít osoba, jež dosáhla zletilosti, tedy osmnácti let. Je-li to v souladu se společenským účelem manželství, může soud z důležitých důvodů povolit uzavření manželství nezletilému, který je starší šestnácti let
Dále nezapomeňte, že manželství nemůže být uzavřeno mezi předky a potomky a mezi sourozenci. Z povahy věci je jasné, že tato vada nemůže nikdy v budoucnu konvalidovat. Totéž platí o příbuzenství založeném osvojením, pokud osvojení trvá. Zákon však již nezakazuje uzavření manželství mezi ostatními příbuznými v linii pobočné, do manželství tak může vstoupit například bratranec se sestřenicí.
Manželství je neplatné, jestliže prohlášení o uzavření manželství bylo učiněno v důsledku bezprávné výhrůžky anebo omylu týkajícího se totožnosti jednoho ze snoubenců nebo povahy právního úkonu uzavření manželství. Soud vysloví neplatnost takového manželství na návrh kteréhokoli z manželů, právo manžela uplatnit neplatnost manželství však zaniká uplynutím jednoho roku ode dne, kdy se o rozhodné skutečnosti dozvěděl. Oproti tomu, jestliže muž nebo žena byli k prohlášení o uzavření manželství donuceni fyzickým násilím, hledí se na manželství, jako by vůbec nevzniklo.
Jestliže bylo manželství uzavíráno ve formě církevního sňatku, je nutné, aby prohlášení o uzavření manželství učinili snoubenci před příslušným orgánem církve, a to před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností. Církevní sňatek může být uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem, od jehož vydání neuplynuly více než tři měsíce, o tom, že splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství. Jestliže svatba před církví nezahrnovala všechny tyto náležitosti, jedná se pouze o manželství zdánlivé. Občanský sňatek je naopak nutné uzavřít před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce.
Pokud je z nějakých důvodů povoleno uzavření manželství, kdy jeden ze snoubenců je zastoupen, je třeba, aby plná moc byla písemná a podpis na ní byl úředně ověřen. Druhý snoubenec, se kterým má být manželství uzavřeno, musí být v ní přesně označen, jinak manželství nevznikne.

Autor: Miroslav Černý, právník

Vaše názory

Jarní zahradnická Flora Olomouc

Olomouc

Jarní zahradnická Flora Olomouc

Už po čtyřiatřicáté v historii olomouckého veletržního areálu se jeho pavilony i venkovní plochy zaplní barevnými a...

21. 4. 2013
Na jaro můžeme pomoci organismu

Slovácko

Na jaro můžeme pomoci organismu

Ač naši pradávní předkové neměli k dispozici penicilin, počítače, internet, tomograf, mamograf, nelétali do vesmíru, přesto dokázali...

9. 3. 2013
Proč bychom měli MDŽ slavit?

Slovácko

Proč bychom měli MDŽ slavit?

V pátek nás čeká Mezinárodní den žen aneb svátek, který na svých bedrech nese neblahou připomínku minulého...

3. 3. 2013
Prázdniny přináší starosti rodičům

Slovácko

Prázdniny přináší starosti rodičům

Dnes začínají jarní prázdniny, radost pro děti a strašák pro rodiče, kteří si nemohou vzít dovolenou nebo...

22. 2. 2013
TOPlist