FacebookYoutubeInstagram

Rodinný závod

Slovácko Čtení 14. 6. 2013
Rodinný závod

Právní poradna Miroslava Černého

V novém Občanském zákoníku je zaveden nový termín „závod“, který nahrazuje stávající termín „podnik“, jenž má v jednotlivých předpisech různý význam. Podle novelizace představuje závod hromadnou věc a zvláštním typem závodu je pak rodinný závod.

Cílem úpravy je, aby životní úroveň členů rodiny byla zásadně srovnatelná. Za rodinný se bude považovat ten závod, ve kterém společně pracují manželé nebo alespoň jeden z nich a jejich příbuzní až do třetího stupně, nebo osoby s manžely sešvagřené až do druhého stupně, a který je ve vlastnictví některé z těchto osob. Do rodinného závodu se tedy bude možné i přiženit. Úprava směřuje na situace, kdy tento stav nastane fakticky a vztahy mezi členy nebudou upraveny žádnou smlouvou. Podle důvodové zprávy  členem rodiny je ten, který pro rodinný závod trvale pracuje, ale i ten, kdo se stará o rodinnou domácnost, zejména ženy v domácnosti nebo na mateřské dovolené atd. Zákon tím sleduje zásadu, že péče o rodinu je adekvátní poskytování majetkových plnění.

Rozhoduje vždy celá rodina!

V souladu s evropskou judikaturou budou k závodu patřit ty věci, které jeho majitel vůlí vymezí. Nebude přitom potřebná žádná forma, postačí jejich faktické používání. Jinými slovy, skutečnost nahradí evidenci. Aniž by zákon vyjmenovával jednotlivé složky rodinného závodu, nepochybně může obsahovat i nehmotné statky, například klientelu.

V novém Občanském zákoníku budou mít členové rodiny ze zákona řadu oprávnění. Především budou mít vzájemně nárok na odměnu podle množství a druhu své práce, a to v podobě podílu na zisku rodinného závodu, na věcech z něho získaných a na jeho přírůstcích. Jelikož závod slouží celé rodině, budou mít všichni členové také právo rozhodovat o jeho zásadních otázkách.

Je důležité si uvědomit, že uvedená práva budou mít členové rodiny zúčastnění na provozu rodinného závodu i tehdy, patří-li závod pouze jednomu z nich. K přijetí rozhodnutí o použití zisku z rodinného závodu a několika dalším závažným rozhodnutím bude potřeba většiny hlasů všech členů rodiny, kteří se zúčastňují jeho provozu. Nezletilé osoby nebo nesvéprávné osoby musí být zastoupeny zletilými a svéprávnými osobami. Když účast člena rodiny na provozu rodinného závodu zanikne (například přestane práci pro rodinný závod vykonávat), bude mít nárok na vypořádání. Zákon ale předvídá, že jednorázová platba by mohla způsobit závodu potíže, a tak ve stanovených případech umožňuje rozdělit vypořádání do několika splátek.

Předkupní právo členů závodu

Nový Občanský zákoník ale nemá tendenci za každých okolností zasáhnout do zajetých kolejí rodinného businessu. Neporušují-li zvyklosti a praxe členů rodinného závodu ustanovení nového zákoníku, můžou se jimi řídit i nadále.

Z hlediska třetích stran je podstatné i předkupní právo všech členů rodinného závodu k závodu jako celku, avšak i k jednotlivým věcem, které svou povahou a dosavadním určením měly rodinnému závodu sloužit. Například při koupi nemovitosti se kupující bude muset do budoucna zajímat předem též o to, zda kupovaná věc neslouží náhodou provozu neformálního rodinného závodu. Pokud by tomu tak bylo, bude na místě zabývat se otázkou, kdo všechno se rodinného závodu účastní, zda byla dispozice s nemovitostí schválena účastníky rodinného závodu a zda byla řádně vypořádána jejich předkupní práva.

Autor: Miroslav Černý

Vaše názory

Kde děláme ve výchově chybu?

Slovácko

Kde děláme ve výchově chybu?

V rodině máme děti různých věkových kategorií - od nejmenších až po ty dvacetileté. Právě na nich...

13. 6. 2013
Červen patří milionům kluků a holek

Slovácko

Červen patří milionům kluků a holek

Červen patří dětem. V souvislosti s nimi se však s povzdechem mluví o alarmujícím vzrůstu agresivity. Už...

12. 6. 2013
Podle čeho vybírat letní tábor?

Slovácko

Podle čeho vybírat letní tábor?

29. 5. 2013
Otázka týdne

Otázka týdne

Regulační poplatek 100 Kč za den pobytu opravdu nebudete v případě příspěvkové lázeňské péče hradit. Hradí ho...

25. 5. 2013
TOPlist