Neplatnost a zdánlivé manželství

Neplatnost a zdánlivé manželství
Foto: ilustrační foto
Slovácko Volný čas 21 / 04 / 2013

Uzavření manželství je právním úkonem jako každý jiný, a proto i manželství může být stiženo vadou, jež má za následek jeho neplatnost. Tyto vady mohou být takového charakteru, že se na manželství pohlíží, jako by nebylo vůbec uzavřeno, čili jedná se o manželství zdánlivé bez žádných právních následků, nebo musí neplatnost manželství vyslovit teprve soud.
Manželství prohlášené za neplatné se považuje za neuzavřené. O právech a povinnostech manželů ke společnému dítěti a o jejich majetkových poměrech po prohlášení manželství za neplatné platí obdobně ustanovení o právech a povinnostech rozvedených manželů ke společnému dítěti a o jejich majetkových poměrech.

Důvody, proč vás neoddají?
V České republice zákon o rodině výslovně zakazuje bigamii, čímž do manželského svazku nemohou vstoupit partneři, kteří již manželství uzavřeli a toto manželství stále trvá. Neplatnost bigamického manželství vysloví soud i bez návrhu. Bez návrhu vysloví soud neplatnost manželství, jestliže manželství uzavře osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům nebo osoba, která trpí duševní poruchou, která by měla za následek zbavení způsobilosti k právním úkonům. Chce-li do manželství vstoupit osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je omezena, musí žádat soud, který rozhodne, zdali je zdravotní stav osoby slučitelný s účelem manželství. Základním pravidlem je, že manželství může uzavřít osoba, jež dosáhla zletilosti, tedy osmnácti let. Je-li to v souladu se společenským účelem manželství, může soud z důležitých důvodů povolit uzavření manželství nezletilému, který je starší šestnácti let
Dále nezapomeňte, že manželství nemůže být uzavřeno mezi předky a potomky a mezi sourozenci. Z povahy věci je jasné, že tato vada nemůže nikdy v budoucnu konvalidovat. Totéž platí o příbuzenství založeném osvojením, pokud osvojení trvá. Zákon však již nezakazuje uzavření manželství mezi ostatními příbuznými v linii pobočné, do manželství tak může vstoupit například bratranec se sestřenicí.
Manželství je neplatné, jestliže prohlášení o uzavření manželství bylo učiněno v důsledku bezprávné výhrůžky anebo omylu týkajícího se totožnosti jednoho ze snoubenců nebo povahy právního úkonu uzavření manželství. Soud vysloví neplatnost takového manželství na návrh kteréhokoli z manželů, právo manžela uplatnit neplatnost manželství však zaniká uplynutím jednoho roku ode dne, kdy se o rozhodné skutečnosti dozvěděl. Oproti tomu, jestliže muž nebo žena byli k prohlášení o uzavření manželství donuceni fyzickým násilím, hledí se na manželství, jako by vůbec nevzniklo.
Jestliže bylo manželství uzavíráno ve formě církevního sňatku, je nutné, aby prohlášení o uzavření manželství učinili snoubenci před příslušným orgánem církve, a to před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností. Církevní sňatek může být uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem, od jehož vydání neuplynuly více než tři měsíce, o tom, že splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství. Jestliže svatba před církví nezahrnovala všechny tyto náležitosti, jedná se pouze o manželství zdánlivé. Občanský sňatek je naopak nutné uzavřít před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce.
Pokud je z nějakých důvodů povoleno uzavření manželství, kdy jeden ze snoubenců je zastoupen, je třeba, aby plná moc byla písemná a podpis na ní byl úředně ověřen. Druhý snoubenec, se kterým má být manželství uzavřeno, musí být v ní přesně označen, jinak manželství nevznikne.

autor: Miroslav Černý, právník
TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace