Připravujeme děti pro život

Připravujeme děti pro život
Foto: sal  /  Tematický koberec pro výuku prváčků na téma Abeceda.
Ostrožská Nová Ves Volný čas 16 / 12 / 2019

V rámci Erasmu už čtyři roky cestují žáci z Ostr. Nové Vsi po Evropě

Základní škola v Ostrožské Nové Vsi má bohatou historii, počátky jsou datovány rokem 1772, přesto když vejdete dovnitř, dýchne na vás pohoda, respekt a touha po vzdělání. S počtem 266 žáků se tato vesnická škola vymyká všem běžným statistikám. Kvalitní učitelé, děti mající nespočet příležitostí pro rozvoj potenciálu.

Kvalitní učitelé, fungující tým

Když pátráte po tom, jak to tato škola dělá, její ředitelka Alena Horáková jen skromně pronese: „Měla jsem štěstí na lidi,“ a hned dodává: „Je o mnoho snadnější řídit školu, když máte skvělé učitele, na které se můžete spolehnout.“

Důležité je podle ní ve škole podporovat pozitivní atmosféru, kulturu spolupráce, kde každý učitel ví, co má dělat, aby se každý žák mohl rozvíjet a vzdělávat podle svých možností.  „Takový tým pak není nutné řídit, kvalitní učitele stačí jen vést,“ doplňuje paní ředitelka.

Škola by ale nebyla tak skvěle vybavená a neměla by takové podmínky pro rozvoj, kdyby starostka obce Jaroslava Bedřichová nerozuměla jejím potřebám. „Spolupráce a pochopení vedení obce jako zřizovatele není samozřejmostí, proto opakuji, mám štěstí na lidi, bez toho bych jako ředitelka neměla výsledky,“ dodává Alena Horáková. Každý rok probíhá rekonstrukce nebo budování nových prostor a učeben, podmínky pro vzdělávání žáků jsou výborné. Podnětné prostředí určitě pomáhá učitelům nejen kvalitně vzdělávat, ale umožňuje rozvíjet nadané žáky.

Na rozmanitosti učitelů záleží

Role učitele je pro vzdělávání klíčová. „Velmi si vážím a oceňuji práci pedagogů, kteří především v dnešní době inkluze dokáží poskytovat péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, ale zároveň dokáží rozvíjet děti nadané a talentované.“  S nadanými dětmi učitelé v novoveské škole často pracují nad rámec běžné výuky. Odměnou je pak úspěch žáků v soutěžích a olympiádách. Důkazem, že práce navíc se vyplatí, je například každoroční účast žáků v Dětské vědecké konferenci v Uherském Hradišti. Malí vědci se prezentovali ve dvou sekcích: humanitní a přírodovědné, připravili si prezentace například o Československé armádě, sametové revoluci, netopýrech, želvuškách a nejzajímavějších zvířatech světa. Výchova malých vědců je velmi záslužná, takový přístup však vyžaduje vysokou erudovanost i nadšení učitelů, kteří tím v dětech podporují rozvoj sebevědomí, samostatnost, soběstačnost i měkké dovednosti.

I díky týmové souhře škola neustále inovuje vzdělávací programy, zavádí nové metody výuky a vzdělávání, nejen projektové vyučování, ale i nové metody a pomůcky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Nabízí i volitelné a nepovinné předměty, například němčinu, etickou výchovu, cvičení z matematiky, mediální výchovu a koneckonců i náboženství. To vyžaduje práci navíc také od pedagogů i potřebu nakoupit nové pomůcky.

Spolupráce s okolními školami i v zahraničí

ZŠ Ostrožská Nová Ves je úspěšná i v mezinárodních projektech. „Dlouhodobě spolupracujeme na výměnných pobytech s německým gymnáziem v Drážďanech, v rámci Erasmu už čtyři roky cestujeme po Evropě.“ Novoveská škola se tak stala členem mezinárodního týmu, který tvoří zástupci škol ze Španělska, Švédska, Francie, Řecka a Turecka. Zařadila se mezi 21 škol v České republice, kterým byly prostředky poskytnuty. Zahraniční spolupráce přitom není na základních školách běžná. „Zapojit se do mezinárodních projektů vyžaduje nejen schopnost kvalitně projekt připravit, ale je nutné vysoké pracovní nasazení k jeho realizaci. Tady musím vyzdvihnout práci mojí zástupkyně Adély Botkové, která je hlavním koordinátorem těchto aktivit,“ doplňuje Alena Horáková.

Novoveská škola dlouhodobě spolupracuje i s okolními školami. Se ZŠ Uherský Ostroh, ZŠ Kunovice, ZŠ Ostr. Lhota především na poli sportovních aktivit. Připomeňme okrskové kolo soutěže ve šplhu Šplhoun nebo turnaj ve volejbale. Zároveň zapojuje své žáky do aktivit pořádaných jinými školami, jako např. připravuje nadané žáky pro Malou vědeckou konferenci pořádanou ZŠ Academic School.
„Všechny tyto aktivity jsou velmi důležité. Děti mohou poměřit svoje znalosti, dovednosti s žáky z jiných škol,“ potvrzuje ředitelka. „Jsme škola otevřená! Chceme, aby děti poznávaly i jiné prostředí, jiné lidi, chceme děti připravovat pro život,“ cílí Horáková.

V rámci podpory MAS Horňácko a Ostrožsko, z. s., spolupracuje ZŠ Ostr. Nová Ves se sousední ZŠ Hluk. „Naše spolupráce spočívá ve sdílení zkušeností s využitím pomůcek ve vyučování,“ vysvětluje ředitelka. Jedná se o tematické koberce pro výuku prváčků na téma Abeceda a koberce pro výuku vlastivědy pro 4. a 5. ročníky. „Pomůcky jsou didakticky velmi kvalitní, podporují činnostní učení a netradiční metody výuky.“

Jít s dobou znamená vidět do budoucnosti

„Školu se sice podařilo velmi kvalitně vybavit materiálně, ale je potřeba jít s dobou a soustředit se na digitální vzdělávání i robotiku,“ vypráví ředitelka o nové rozvojové strategii, která školu připravuje na další období. „Naši žáci musí poznat už ve škole, že technologie nejsou jen na hraní, ale dá se jejich prostřednictvím dobře i učit. Pokud nadchneme žáky pro studium technických oborů již na základní škole, můžeme si být jisti, že mají průpravu na celý pracovní život,“ uzavírá Horáková.

Příklady dobré praxe existují a venkovské školy mohou být lepší než školy ve městě, pokud je dobře nastavená spolupráce vedení školy se starostou obce jako zřizovatelem. Pak je snadnější získat i kvalitní učitele a mít pak i úspěšné žáky, připravené na další vzdělávání i na celý profesní život.

banner
TOPlist