Radíme podnikatelům - vyhněte se problémům s BOZP

Radíme podnikatelům - vyhněte se problémům s BOZP
Foto: sal
Staré Město Podnikání 20 / 05 / 2013

Spolehněte se na odborníky ze společnosti bt servis

Firma bt servis nabízí své služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ekologie již více než dvacet let. Od 1. března přesídlila do nově zrekonstruované budovy v Seifertově ulici ve Starém Městě. „Naše nové prostory nyní poskytují zázemí na vysoké úrovni tak, aby se zde všichni cítili dobře. Veškerá školení probíhají ve školicí místnosti s kapacitou dvacet míst, která je vybavena nejmodernější počítačovou a audiovizuální technikou,“ říká majitel firmy Stanislav Houdek. Ovšem školení v těchto moderních prostorech není podmínkou. „Vstříc zákazníkům vycházíme i tak, že školení provádíme přímo v jejich firmách a v termínech jimi požadovaných. Nemusí tedy přistoupit na námi stanovený termín ani čekat na potřebný počet přihlášených uchazečů do kurzu,“ dodává Houdek.
Nosným programem firmy bt servis je tvorba dokumentace, kterou stanovuje legislativa pro oblast BOZP, PO a ekologie, poradenství a konzultace v daných oblastech a kontroly pracovišť. Firma poskytuje komplexní služby, to znamená, že rozsah práce je velmi široký, vedle zmíněných oblastí provádí i revize vyhrazeného technického zařízení - vše najdete podrobně na nově upravených webových stránkách. Tady se dozvíte i o vysoké odbornosti pracovníků, která není dána jenom tím, že jsou držiteli patřičných osvědčení, ale je podpořena i zkušenostmi v daných oblastech. Známkou odbornosti a kvality je i to, že majitel firmy Stanislav Houdek spolupracuje s Českým institutem pro akreditaci jako posuzovatel-technický expert. Tato spolupráce se týká akreditace certifikačních orgánů udělujících firmám certifikát systému managementu BOZP.
„Náš obor je v povědomí lidí stále ještě na okraji zájmu. Proto často narážíme u některých zákazníků na problém, že by chtěli, aby naše práce byla co nejrychleji provedena bez ohledu na kvalitu. Že se mýlí, zjistí mnohdy, až nastane nějaký vážnější problém. Naštěstí takových zákazníků je postupně méně a méně a snad se časem povědomí o bezpečnosti práce a požární ochraně dostane na úroveň vyspělých států, kde jsou tyto obory brány jako důležitá součást pracovního procesu,“ doplňuje Houdek.
Jaké jsou nové povinnosti pro zaměstnavatele?
S novou právní úpravou od dubna letošního roku platí nové podmínky pro pracovně-lékařské vztahy a problematiku lékařských prohlídek zaměstnanců. Mimo jiné jsou stanoveny podmínky a lhůty pro prohlídku vstupní, periodickou a mimořádnou. Ty se provádí za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k práci a vydání lékařského posudku k práci. Dále je stanovena prohlídka výstupní a následná, sloužící k posouzení aktuálního zdravotního stavu v době prohlídky a zjištění případných změn zdravotního stavu vzniklých v souvislosti s výkonem práce.
Můžete uvést příklad?
První příklad tolik diskutované vstupní lékařské prohlídky pro uchazeče pracující na dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. V některém případě bude zaměstnavatel nucen uchazeče o zaměstnání na vstupní lékařskou prohlídku poslat, v jiném ne. Rozhodující kritérium bude, má-li být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy. Pro přesné rozhodnutí, zda zaměstnavatel tyto podmínky naplňuje, doporučuji obrátit se na odborně způsobilou osobu v prevenci rizik BOZP.
Druhý příklad - zaměstnanec, který řídí občas osobní vozidlo ve prospěch zaměstnavatele (známé též pod pojmem řidič referent). Ten se musí podrobit vstupní lékařské prohlídce, dále se bude u něho vykonávat periodická prohlídka ve lhůtě 1x za 6 let, po dovršení 50 let 1x za 4 roky. Při ukončení pracovního poměru musí zaměstnavatel zajistit výstupní lékařskou prohlídku.
Na závěr neuškodí trochu statistiky
BOZP je celý ucelený systém managementu bezpečnosti práce. I tento podléhá kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce. Ten za 1. čtvrtletí letošního roku udělil na úseku bezpečnosti práce sankce ve výši 12 mil. Kč. Je tedy na zvážení zaměstnavatele, zda přistoupí k řešení problematiky BOZP aktivně, a tím zajistí pro své pracovníky bezpečné pracovní podmínky a bude předcházet nejen sankcím, ale i pracovním úrazům. Statistika je v  případě úrazů neúprosná. Na základě hlášení zaměstnavatelů zaznamenal během 1. čtvrtletí letošního roku Státní úřad inspekce práce celkem 11 412 pracovních úrazů. Smrtí zaměstnance skončilo 26 pracovních úrazů. Pracovních úrazů s hospitalizací v nemocnici delší než 5 dnů bylo 352. Ve Zlínském kraji bylo celkem 627 pracovních úrazů. Nejvíce bylo v Moravskoslezském kraji - 1251 případů a nejméně v Karlovarském kraji - 325 případů. 

Galerie

bt servis St. Město

bt servis St. Město

20 / 05 / 2013
TOPlist