Bráníme svůj životní prostor a prostředí, ve kterém žijeme

Bráníme svůj životní prostor a prostředí, ve kterém žijeme
Foto: ilustrační foto
Jalubí Tribuna 28 / 12 / 2020
Příspěvky v rubrice Tribuna nevyjadřují stanovisko redakce, veškerou odpovědnost za obsah textů nesou jejich autoři. TEXTY MOHOU BÝT REDAKČNĚ KRÁCENY.

Reaguji tímto na článek DDK z 9. 11. 2020 Soud zrušil stavební uzávěru…, týkající se kauzy průmyslová zóna Jalubí a společnost Salvage s majitelem panem Vojtěškem.

V něm je uvedeno: „Máme dojem, že jde o aktivitu jednotlivce, který v dané lokalitě bydlí.“  Toto je lží první, neboť sám pan Vojtěšek byl přítomen cca před rokem společnému sezení v zasedacích prostorech OÚ v Jalubí, společnému projednávání a podávání námitek proti průmyslové zóně v k. ú. Jalubí v části zvané Staré Zelnice, kde byli přítomni obyvatelé této ulice, vlastníci dotčených pozemků, orgány státní správy, územní plánování, životního prostředí, povodí Moravy.

My, obyvatelé této ulice, jsme jednotně podali námitku proti realizaci této zóny, neboť bráníme svůj životní prostor a prostředí, ve kterém žijeme. Středem ulice, kde je 22 rodinných domů proti sobě stojících s mezerou mezi sebou cca 20-22 metrů, vede jediná příjezdová komunikace do a také ze současné průmyslové části v areálu bývalého JZD a již v roce 2009 nově zřízené, dosud nerealizované průmyslové zóny pro výrobu a skladování na ploše dosud zemědělsky využívané půdy. Není tedy pravdou, že je to akce zastupitele, který v této ulici bydlí. Já sám jsem inicioval petici za zachování zemědělské půdy v obci a také sbíral podpisy. Zastupitel, jak uvádí pan Vojtěšek, povýšil vlastní zájmy nad zájmy obecní, petice a jednotný nesouhlas obyvatel na to zcela jednoznačně odpověděly. Jde o čirý marketing a dehonestaci někoho, kdo měl jiný názor a postavil se proti, jehož součástí se stal týdeník Dobrý den. A to prostřednictvím článku, kterým ovlivňuje pan Vojtěšek veřejnost, naše zastupitele, společně s jeho (jak se my domníváme) přáteli mezi námi zvolenými zástupci v naší obci.

Každý žijeme na dědině z nějakých důvodů, my proto, že chceme mít kvalitu našich životů podpořenou zdravým a klidným prostředím. Také se domníváme, že doby průmyslových zón stavěných na zelené louce jsou snad již ty tam, nemluvě o ochraně půdy, především BPEJ 1, které valem ubývá, půda je splavována atd., to je na dlouhé povídání. Přítomné orgány ve zprávě sdělily obci asi toto: minimalizovat zábor nejkvalitnějšího zem. půd. fondu, jeho ochrana je prvořadým úkolem, v rámci mikroregionu jsou již dostatečné kapacity pro výrobu a plánuje se další rozšíření (viz St. Město se svými masivními, dosud neobsazenými průmyslovými plochami), nezanedbatelná část těchto ploch se nachází v záplavovém území Jalubského potoka, nesouhlasné stanovisko dopravního odboru - při svém max. využití by mohla plocha generovat významné dopravní zatížení a současná místní komunikace nemá dostatečné parametry, pro další zatížení je nevhodná a úpravu vzhledem k oboustranné zástavbě nelze předpokládat. Předpokládá se vybudování nové dopravní infrastruktury, obslužné komunikace mimo zastavěné části obce (leč nové komunikace musí být v parametrech max. využití plochy, takže nebudou, neb obec nikdy nebude mít na to, aby v řádech desítek milionů korun vybudovala novou, mimo zástavbu vedoucí komunikaci pro průmyslovou zónu). Stávajícím systémem místních a účelových komunikací nelze navrženou plochu obsloužit, a proto je doporučeno její zrušení, komunikace v této ulici je vyhovující pouze pro účely obsluhy území se stávajícím individuálním bydlením a plochou výroby v bývalé farmě zemědělské výroby v současném rozsahu.

Zdali jde o soulad s cíli územního plánování, definovanými v §18 odst. 4 stavebního zákona: „Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti", nechť každý posoudí sám.

Druhá jednoznačně vyvratitelná lež je ještě jasnější, „paradoxně nejbližší rodinný dům je zhruba 500 metrů od zamýšlené stavby autoservisu“, nahlížením do katastru k. ú. Jalubí parcelní číslo 3947 i žák základní školy pohledem na mapu pozná, že se nejedná o stovky, ale max. desítky metrů. Z těchto důvodů my, místní občané, vyvíjíme tlak na naše zastupitele, aby konali dle doporučení orgánů veřejné správy a změnou územního plánu chránili naše životní prostředí a vrátili tuto nejkvalitnější půdu, jež valem ubývá, zpět jejímu důležitějšímu účelu, což je zemědělství.

Nechceme my, obyvatelé této obce, potýkati se s problémy, jež v současné době řeší obyvatelé obce Kněžpole. A že ti je mají o několikero řádů výše. Je samozřejmě v této covidové době složitá terénní práce a ověřování si informací. Také chápeme jak přátelství, tak také osobní či podnikatelské a politické názorové souznění.

PŘÍSPĚVEK NEVYJADŘUJE STANOVISKO REDAKCE,
VEŠKEROU ODPOVĚDNOST ZA OBSAH TEXTŮ NESE JEHO AUTOR (-KA).

          

autor: Antonín Hrňa, Jalubí

Tagy článku

TOPlist