Kunovice plánují další opatření předcházející lokálním záplavám

Kunovice plánují další opatření předcházející lokálním záplavám
Foto: Voda lidé krajina
Kunovice Tribuna 15 / 05 / 2023
Příspěvky v rubrice Tribuna nevyjadřují stanovisko redakce, veškerou odpovědnost za obsah textů nesou jejich autoři. TEXTY MOHOU BÝT REDAKČNĚ KRÁCENY.

Různé výjimečné události počasí zažíváme již nyní a podle vědeckých předpovědí bude extrémů počasí i nadále přibývat. Nejde jen o celosvětový nárůst průměrné teploty o pár stupňů, ale o dopady, které se projevují na konkrétním území.

Pokud se o krajinu ve svém okolí budeme zodpovědně starat, lze dopady mírnit. Musí však existovat vůle.

Dlouhodobé sucho, vlny veder či vichřice a další výkyvy počasí přichází stále častěji také v Česku, zejména pak na jižní Moravě. Vzhledem k zemědělskému využití okolní krajiny hlavní ohrožení představují lokální záplavy způsobené přívalovými dešti, lidově řečeno lijáky, což je obrovské množství srážek, které spadne za krátkou dobu. Tyto deště bývají v jarním a letním období velmi často doprovázeny velkým poklesem atmosférického tlaku a teploty vzduchu, což jsou meteorologické jevy, které jsou obvykle spojeny i se silným nárazovým větrem. Bouře a vítr pak v kombinaci s velkým množstvím vody mohou způsobit celou řadu komplikací, zejména v  blízkosti lidských sídel, kde kanalizace není schopna najednou pojmout velké množství vody, která pak odtéká i místy, kde se za normálních okolností nemůže objevit.  
Také v našem městě máme s tímto jevem mnohé zkušenosti. Zatopené sklepy, podjezdy, popadané stromy a větve, stržené střechy, ucpaná kanalizace, poškozené části budov či venkovní rozvody elektrické energie. To všechno máme mnozí v živé paměti, a někteří z nás i opakovaně. Se vzrůstajícím suchem souvisí také další problém. Vyprahlá půda zasakuje hůře, takže povrchová voda, která se při prudkém dešti nestihne vsáknout, odnáší ornici z okolních polí. Ta se dostává do zastavěného území města, takže ohrožuje nejenom budovy a pozemky obyvatel města, ale znepříjemňuje i jejich život.

Proto se město Kunovice rozhodlo těmto jevům předcházet a v současné době spolupracuje s odborníky na Generelu krajinné zeleně a protizáplavových opatření s cílem zmírnit ohrožení a zadržet co nejvíce dešťové vody v krajině. Tento dokument zpracovává spolek Voda lidé krajina, z. s., a financuje jej pojišťovna Kooperativa, u které je město Kunovice pojištěno.

General se skládá z analytické a návrhové části. Analytická část mapuje především místa největšího rizika, tzv. kritické body erozního smyvu v místech, kde dochází ke stékání vody z různých stran. V Kunovicích byly vytipovány hlavní kritické body v jižní a jihovýchodní zastavitelné části města, zejména v ústí svodnice jižních svahů mezi začátkem zástavby v ulici Lidická při vjezdu do města až po ulici Osvobození.  

Návrhová část hledá především účinná a snadno řešitelná opatření, kde nejsou složité vlastnické vztahy. Mezi hlavní opatření patří zejména výsadby stromů, alejí, křovin či zatravnění. Další návrhy využívají také terénní úpravy, například hloubení poldrů či zasakovacích pásů, budování mezí či hrázek, které vodu ještě více zadrží ve volné krajině. Pomoci mohou také agrotechnická opatření, která na nejvíce ohrožených místech nastaví vhodný způsob hospodaření a pěstování erozně odolných plodin. Návrhová část generelu zjišťuje také náklady na jednotlivá řešení a možnosti získání finančních prostředků pro jejich realizaci.

Pracovní verze návrhu bude projednána se členy komisí i zainteresovanými občany. Toto veřejné projednání za účasti zpracovatelů a představitelů Nadace Partnerství proběhne dne 16. května v 16.00 v Podnikatelském inkubátoru Kunovice - Panský dvůr, přednáškovém sále v objektu „E“, Panská 25. Závěry z projednání budou použity k dopracování finální verze generelu, aby město mohlo co nejrychleji přistoupit k realizaci jednotlivých opatření. Jedno opatření ale můžeme zvládnout už nyní. Pokud víte, že někde ve vašem okolí dochází k pravidelné erozi, můžete ji nahlásit na webu Výzkumného ústavu meliorací o ochrany půdy nebo jednodušším způsobem na webu www.ziva-puda.

autor: Magdalena Maceková a Marta Polášková

Tagy článku

TOPlist