Dědictví obou bratří

Dědictví obou bratří
Slovácko Zajímavosti 09 / 06 / 2013

Můžeme říct, že i když na Velké Moravě bylo dílo Cyrila a Metoděje vyvráceno vyhnáním jejich žáků po Metodějově smrti, přece jenom jejich odkaz na poli církevně-slovanské kultury nebyl zapomenutý. Naopak, v následujících staletích slovanský jazyk a písemnictví díky jejich žákům vydaly bohaté plody ve vývoji slovanských národů hlavně v Chorvatsku a Bulharsku. Právě Bulharsko se stalo jakýmsi ohniskem další christianizace východních Slovanů.

Přední místo mezi žáky soluňských bratří zaujímali ti, které si přivedli s sebou z Konstantinopole. Byli to hlavně Kliment, Naum, Sáva a Angelár. Spolu s Moravanem Gorazdem byli po Metodějově smrti vyhnáni z Velké Moravy. Někdy jsou také nazýváni jako Sedmipočetníci nebo Svatí sedmipočetníci (přičteme-li k těmto pěti žákům i Cyrila s Metodějem).
Gorazda navíc umírající arcibiskup Metoděj vyvolil za svého zástupce. Po smrti arcibiskupa Metoděje se proti jeho žákům ostře postavil nitranský biskup Wiching v čele kněží latinské liturgie a později je z Velké Moravy vyhnal. Situace po smrti arcibiskupa Metoděje je zaznamenána v „Bulharské legendě“ neboli „Životě sv. Klimenta“: Ale drzý a opovážlivý zástup bludařů nesnesl, aby měl Metoděje i po smrti živým protivníkem, a pravil: „Nuže vzhůru, potlačme Gorazda a nastrojme mu úklady, neboť nepodobný nám je jeho život i odchylné cesty jeho a vyčítá nám hříchy, a jestliže by on byl ponechán naživu, ožil by nám znovu Metoděj.“ I zbaví ho biskupského úřadu a jakéhosi Vichinga, opojeného čistým vínem bludařství a schopného opojit i jiné … povýší na stolec, či spíše však skrze něho tento stolec sníží, a jak se (tento stolec) stkvěl zásluhou Metodějovou a nad mnoho jiných vynikal, tak vinou Vichingovou upadl do propasti opovržení.“
Dále „Bulharská legenda“ uvádí celkový počet žáků soluňských bratří dvě stě. Můžeme si položit otázku, proč kníže Svatopluk nezasáhl, případně se Metodějových žáků nezastal? Podle „Života sv. Klimenta“ zřejmě Wiching využil Svatoplukovy nepřítomnosti v říši.
Nevíme přesně, kolik žáků vychovali Konstantin s Metodějem a ani kolik jich bylo z území Velké Moravy vyhnáno. Jisté však je jedno, slovanská kultura, vypuzená násilím, vydala další plody v rozvoji národních kultur, zejména v Bulharsku, Chorvatsku, a významnou měrou přispěla i k christianizaci východních Slovanů. Jaký byl další osud vyhnaných žáků? S jistotou to nevíme, známe pouze další osudy těch hlavních, zvaných později Sedmipočetníci. Nejméně jasná je situace u Gorazda. Historické prameny se rozcházejí o místě jeho dalšího působení. Uváděny jsou Čechy, Polsko i Bulharsko.
Hlavním pramenem, který nám podává svědectví o osudech vyhnaných Metodějových žáků, je již uvedený „Život sv. Klimenta“. Pokračovali po proudu Dunaje až do Bělehradu, kde je přijal velitel pevnosti Boritakan. Ten, když je vyslechl, je poslal carovi Borisovi, protože věděl, „že prahne po takovýchto mužích“.  Kliment s Naumem zůstali jistě nějaký čas u carova dvora v Preslavi, jak dlouho, nevíme. V Bulharsku vznikly díky Klimentovi a Naumovi dvě významné literární školy, jedna v Ochridu (dnes Makedonie) a druhá později v Preslavi. Kliment byl nejvýznamnějším Metodějovým žákem a ve své škole vyučil podle pramenů až tři a půl tisíce žáků. Stejně jako jeho učitel Metoděj vyučoval své žáky a byl i literárně činný. Klimentův společník Naum zemřel ještě dříve, roku 910. Oba se stali pokračovateli cyrilometodějské tradice a zakladateli staroslovanské vzdělanosti, zejména se školami v Ochridu a v Preslavi.
O osudu ostatních učedníků nevíme téměř vůbec nic. Jejich nelehký úděl můžeme předpokládat na základě zprávy z „Žitije Nauma“: A to pak budiž známo všem čtenářům - jak jsme už dříve napsali - že kacíři (přívrženci biskupa Wichinga, pozn. aut.)  jedny mučili a druhé prodali Židům za odměnu, (hlavně) presbytery a jáhny. Ti Židé (je) vzali do Benátek.“  Odtud je ze zajetí vykoupil vyslanec byzantského císaře a vzal je do Konstantinopole, kde jim byly vráceny jejich hodnosti.
Kultura slovanských národů vděčí za svůj původ a rozvoj právě odkazu soluňských bratří. Tím, že se tradice cyrilometodějské misie podstatným způsobem podílela na christianizaci slovanského světa, se podílela i na vzniku evropského křesťanského univerza. Právem můžeme být hrdi, že původním centrem tohoto procesu byla právě Velká Morava.autor: Miroslav Vaškových

Tagy článku

TOPlist