Kam své děti přivedete k zápisu?

Kam své děti přivedete k zápisu?
Jarošov, Mařatice, Uherské Hradiště Zajímavosti 08 / 02 / 2016

Co nabízejí svým prvňáčkům hradišťské školy?

V dnešní době, kdy rodiče zajímá, jakého vzdělání a možností se jejich dítěti dostane, jsme vám, milí čtenáři, před zápisem do prvních tříd základních škol chtěli pomoci při rozhodování. Přinášíme tedy zásadní praktické informace pro rodiče, které napoví, jak se ke svým prvňáčkům základní školy Uherského Hradiště a jeho městských částí postavily. Všem školám jsme položili stejné otázky, které by rodičům mohly napomoci při výběru...

Zápisem mohou projít všechny děti narozené od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010, které se k zápisu dostaví. K zápisu přijďte s dítětem. Vezměte s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a kartu pojištěnce.


Základní škola UNESCO
Komenského náměstí 350, Uherské Hradiště, p. o.
Zápis do 1. třídy je ve čtvrtek 11. a pátek 12. února od 14.00 do 17.00 na odloučeném pracovišti, Uh. Hradiště, Hradební č.p. 189. Bližší informace na www.zsunesco.cz.


Čím myslíte, že je vaše škola oproti jiným výjimečná?
Jsme základní školou s rozšířenou výukou cizích jazyků. Proto již od prvního ročníku vyučujeme angličtinu a od šesté třídy si děti mohou dále zvolit mezi jazykovědným zaměřením (na výběr mají francouzštinu, němčinu, ruštinu a španělštinu) nebo přírodovědným zaměřením (přírodovědné a matematicko-fyzikální semináře). V rámci rozšiřování kvality výuky anglického jazyka jsme v minulém roce vstoupili do mezinárodního programu pod patronací Cambridge English Schools. Naši žáci tak mohou skládat mezinárodně uznávané zkoušky z anglického jazyka spadající pod University of Cambridge ve Velké Británii. Další přidanou hodnotou, v rámci výuky angličtiny, je jistě pan učitel Philip Mabbett, rodilý mluvčí, který vyučuje žáky od čtvrtého do devátého ročníku konverzaci a Cambridge course. Naše škola je výjimečná i mnoha projekty a rozvojovými programy. Velmi si vážíme i přátelské a pozitivní atmosféry na škole, která se spolu s kvalitní výukou pozitivně odráží ve výsledcích vzdělávání - SCIO testech. Ty letošní nás zařazují do absolutní špičky v rámci celé republiky, a to včetně víceletých gymnázií.   

Jaký balíček potřeb od vaší školy dostane prvňáček do vínku?
Pro prvňáčky máme připravený balíčky s psacími potřebami, rozvrhem hodin, úkolníčkem a dárkem od starších spolužáků.

Od kdy do kdy je otevřená družina?  
Provoz školní družiny je od 6.30 do 17.00 v budově Hradební, kde sídlí 1. - 3. ročníky a školní jídelna.

Zaměstnáváte školního psychologa k řešení problémů s mezilidskými vztahy a šikanou?
Ano, školní psycholožka Mgr. Vendula Hubáčková je na naší škole na plný úvazek a díky dlouholeté vzájemné spolupráci se nám daří případné problémy řešit již v počátcích. Výbornou zpětnou vazbou jsou pro nás diskuse nejen s žáky školy, s kterými řeší jejich každodenní potíže, ale také s jejich zákonnými zástupci a pedagogy navštěvujícími konzultace.

Jaké kroužky škola zdarma nabízí pro své žáky?
Škola zdarma nabízí kroužky pro žáky nadané, ale také pro děti integrované či znevýhodněné. Dále pak jsou připraveny aktivity v rámci dyslektických náprav, kroužky pro cizince z jiných členských států EU a ze třetích zemí. Žáci také mohou navštěvovat konzultační hodiny pedagogů, kteří dovysvětlují učební látku v jednotlivých předmětech.

Základní škola SPORTOVNÍ
Sportovní 777 Uherské Hradiště, p. o.
Zápis do první třídy je ve čtvrtek 11. a pátek 12. února od 14.00 do 17.00 v budově školy. Bližší informace na www.zsuhsportovni.cz.


Čím myslíte, že je vaše škola oproti jiným výjimečná?
 
Jednoznačně výbornou atmosférou a děním ve škole. Naši žáci to komentují slovy: „Sportovka je prostě super, líbí se nám tady.“ Navíc jako jediná škola v okrese máme nejen běžné třídy, ale pro děti se zájmem o sportování také třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy. V těchto sportovních třídách je 5 hodin tělocviku každý týden. A všechno to umocňuje jedinečná poloha naší, z hlediska vnitřního vybavení, budov i okolních ploch modernizované školy - využíváme například aquapark, fotbalový, zimní a atletický stadion, městská sportoviště, sportovní halu, dopravní hřiště, školní hřiště, školní atrium.

Jaký balíček potřeb od vaší školy dostane prvňáček do vínku?

Základní školní potřeby - pastelky, sešity, rozvrh hodin. A cennou informaci, co pro nový školní rok dokoupit a co je zbytečné. U zápisu na děti čeká také několik malých dárečků, ale to má být překvapení.

Od kdy do kdy je otevřená družina?

Každý pracovní den od 6.15 do 16.30, s možností využít nabídky zájmových kroužků v rámci školní družiny.

Zaměstnáváte školního psychologa k řešení problémů s mezilidskými vztahy a šikanou?

Ano, máme školní psycholožku. Spolu s výchovnou poradkyní a metodičkami školní prevence koordinují zejména zaměření se na prevenci rizikového chování žáků, ale samozřejmě také pomáhají s jakýmikoliv případnými výchovnými potížemi ve škole.

Jaké kroužky škola zdarma nabízí pro své žáky?
Jsme velká škola, můžeme si tedy dovolit pestrou nabídku zájmové činnosti, kterou týdně využívá asi 380 dětí. Příspěvky za pololetí činí podle druhu kroužku 0 až 200 Kč. Nabízíme samozřejmě nejen sportovní kroužky, ale také zaměřené na cizí jazyky, výtvarnou, dramatickou, hudební či dopravní výchovu, informatiku, vaření, zdravovědu atd.

Základní škola ZA ALEJÍ
Za Alejí 1072, Uherské Hradiště, p. o.
Zápis do první třídy je v pátek 12. února od 13.00 do 17.00 a v sobotu 13. února od 9.00 do 12.00 v budově školy.  
Zápis do MONTESSORI třídy je v pátek 12. února od 12.00 do 18.00 a v sobotu 13. února od 9.00 do 12.00. Bližší informace na www.zszaaleji.cz.

Čím myslíte, že je vaše škola oproti jiným výjimečná?  

Košatý strom poznání vyrůstá z aktivity, tvořivosti a spolupráce všech. To je motto školy, které se snažíme naplňovat při výchově a vzdělávání našich dětí. Učíme děti spolupráci, kreativitě, samostatnosti a toleranci. Chceme děti učit dělat věci pro to, aby byly ne lepší než ostatní, ale tak dobré, aby obstály především samy před sebou. V naší škole najdete jak třídy s běžnou výukou, tak třídy s výukou Montessori. Učíme děti frontálně, skupinově, pomocí projektů či vzájemným učením žáků. Snažíme se budovat v kolektivu dobré vztahy a bezpečné prostředí, protože si myslíme, že lepší se nám všem - dětem i dospělým - učí, když se cítíme dobře a nemusíme řešit různá ohrožení. Nedílnou součástí jsou již několikátým rokem adaptační pobyty nejen pro šesté ročníky, ale také pro děti, které teprve mají do školy nastoupit. Máme fungující žákovský parlament a ekotým - dvě silná žákovská tělesa, která přispívají k demokratickému duchu školy.   

Jaký balíček potřeb od vaší školy dostane prvňáček do vínku?

Kromě materiálních věcí - učebnic, pastelek a základní pomůcek - naučíme prvňáčka číst, psát a počítat. Pohybovat se po velké škole, umět požádat o pomoc, říct si, co potřebuje od spolužáků či od dospělých. Na jeden školní rok je to pro prvňáčka velký ranec dovedností, co se zvládne naučit.

Od kdy do kdy je otevřená družina?  
Od 6.30 do 17.00. V současnosti máme 6 oddělení pro žáky 1. až 3. ročníku. V případě, že potřebuje do školní družiny i čtvrťák, vycházíme rodičům, pokud to kapacita umožňuje, vstříc.

Zaměstnáváte školního psychologa k řešení problémů s mezilidskými vztahy a šikanou?
Na škole každý den působí školní psycholog. Mezilidské vztahy však neřeší jen on. Touto oblastí se v první řadě zabývají třídní učitelé, kteří se neustále vzdělávají v dovednostech k řešení mezilidských vztahů. Velká část učitelského sboru prošla také školením minimalizace šikany. Na škole pracuje školní poradenské pracoviště, jehož součástí je nejen školní psycholog, ale také metodik prevence, dyslektický asistent a výchovný poradce. Náplní jejich práce je realizovat různé preventivní programy či reagovat na aktuální situaci ve třídách. Spolupracujeme také se střediskem výchovné péče Help a neziskovými organizacemi.

Jaké kroužky škola zdarma nabízí pro své žáky?
Nabízíme kroužky různého zaměření. Aktuální nabídka se odvozuje jednak od zájmu dětí, ale také od možností učitelů či externích spolupracovníků. V současnosti na naší škole jsou kroužky anglického jazyka, pro deváťáky matematika a jazyk český, ze sportovních kroužků to je velmi oblíbený florbal, sportovní hry, fotbal, bosu, atletika a plavání, z uměleckých to je keramika a z dalších šachy a robotika. V rámci školní družiny ještě mohou děti navštěvovat dívčí klub. Za všechny kroužky děti platí za pololetí 160 Kč.

Základní škola a Mateřská škola VĚTRNÁ
Větrná 1063, Uherské Hradiště-Mařatice, p. o.
Zápis do první třídy je ve čtvrtek 11. a  pátek 12. února od 14.00 do 17.00 v budově školy. Bližší informace na www.zsvychod.uhedu.cz.

Čím myslíte, že je vaše škola oproti jiným výjimečná? 
Naše základní škola je v UH jediná úplná základní škola, která je spojena do jednoho subjektu s mateřskou školou. Toto spojení umožňuje vzájemně prospěšnou spolupráci dětí MŠ a žáků ZŠ při velkém množství školních i mimoškolních aktivit. Žákům druhého stupně ZŠ nabízíme možnost studia ve třídě s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Již několik let pracuje na našem školním poradenském pracovišti speciální pedagog a školní psycholog. Speciální pedagog se podílí na nápravách výukových obtíží. Škola nabízí výuku AJ od prvního ročníku v rámci kroužku, od 3. ročníku je povinná výuka tohoto jazyka. V 7. ročníku si všichni žáci volí druhý cizí jazyk z nabídky jazyka francouzského, německého, ruského. Environmentální vzdělávání je realizováno prostřednictvím mnoha projektů na našich školních přírodních zahradách.    

Jaký balíček potřeb od vaší školy dostane prvňáček do vínku?

Všichni prváčci dostávají první školní den balíček školních potřeb, který obsahuje skládací abecedu, soubor značek a číslic, moje první psaní, sadu písanek, sešity a trojhrannou tužku. Ve stejný den najdou na své lavici i balíček od zřizovatele, ve kterém jsou výtvarné potřeby, zápisník a box na svačinu.

Od kdy do kdy je otevřená družina?  
Provozní doba ve školní družině je denně od 6.30 do 8.00 a dále pokračuje od 11.30 do 17.00.      

Zaměstnáváte školního psychologa k řešení problémů s mezilidskými vztahy a šikanou?
Školní psycholog je k dispozici individuálně všem žákům a jejich rodičům. Podílí se na preventivních programech pro třídní kolektivy, na programech při adaptačních pobytech, na školách v přírodě a jiných aktivitách. Svým působením nám maximálně pomáhá při minimalizaci školního rizikového chování. Metodicky vede školní žákovský parlament.

Jaké kroužky škola zdarma nabízí pro své žáky?
Na škole je 30 zájmových kroužků. Některé jsou realizovány pod školní družinou, kroužky pro starší žáky otevíráme pod školním klubem. ŠD - výtvarný, keramický, sportovní, začátky AJ, národopisný kroužek. Pod hlavičkou našeho školní klubu nabízíme kopanou, florbal, turistický kroužek, kroužek hry na kytaru, aerobik, fotografický kroužek, sborový zpěv, redaktorský kroužek, dramatický (divadelní) kroužek.
 
Základní škola a Mateřská škola T. G. MASARYKA
1. máje 55, Uherské Hradiště-Mařatice, p.o.
Zápis do 1. třídy je ve čtvrtek 11. a pátek 12. února od 14.00 do 17.00 v budově školy, ve stejném čase proběhne i zápis do logopedické třídy. Bližší informace na www.zsmaratice.cz.


Čím myslíte, že je vaše škola oproti jiným výjimečná? 
Naše škola se nachází v krásné zahradě se sportovištěm. Jedná se o školu rodinného typu, kterou navštěvují žáci mladšího školního věku. V současnosti má škola 9 tříd, z toho 2 třídy logopedické, určené pro žáky s narušenou komunikační schopností. Škola vzdělává své žáky podle školního vzdělávacího programu, který vychází z projektu Zdravá škola. Tento projekt klade důraz na příznivé sociální klima ve škole. Vedeme žáky k rozvoji schopností vzájemně spolupracovat a respektovat práci druhých.
Škola je vybavena moderními pomůckami pro výuku i odpočinek dětí o přestávkách. Velký důraz je kladen na bezpečnost žáků, prevenci rizikového chování, environmentální výchovu, rozvoj pohybových schopností a nabídku volnočasové aktivity.
Záleží nám na zdraví našich žáků, proto jsme zapojení do projektu Zdravá školní jídelna. Připravujeme pro strávníky zdravou, pestrou a nutričně vyváženou stravu. Školní jídelna zajišťuje pro žáky dopolední svačiny a pitný režim během celého dne.

Jaký balíček potřeb od vaší školy dostane prvňáček do vínku?
Prvňáček dostává pero Tornádo, mazací tabulku, barvy, pastelky, pravítko, fixy, voskovky, papírové hodiny, složky na sešity a kšiltovku s logem školy.

Od kdy do kdy je otevřená družina?
Školní družina je otevřena podle zájmu rodičů denně od 6.30 do 16.30. Některé dny je provoz družiny prodloužen do 18.00, především ve dnech, kdy se konají rodičovské schůzky. Zájem rodičů o provozní dobu školní družiny každoročně zjišťujeme formou dotazníkového šetření.

Zaměstnáváte školního psychologa k řešení problémů s mezilidskými vztahy a šikanou? 
Ve škole pracuje školní psycholog, který pomáhá žákům, rodičům a pedagogům zvládat problémy v různých oblastech souvisejících se školní docházkou.

Jaké kroužky škola zdarma nabízí pro své žáky?
Škola nabízí zájmové kroužky vedené pedagogy školy - folklorní kroužek Mařaťánek, redakce školního časopisu, hodina pohybu navíc, zdravotní tělesná výchova, dyslektický kroužek, kroužek logopedie. Dále kroužky vedené pedagogy Domu dětí a mládeže a Kroužky pro Zlín - keramika, florbal, kytara, vědecké pokusy, přírodovědný kroužek.

Základní škola a Mateřská škola JAROŠOV
Pivovarská 200, Uh. Hradiště-Jarošov, p.o.
Zápis do 1. třídy je v pátek 12. února od 14.00 do 17.00 v budově školy. Bližší informace  na www.zsjarosov.cz.


Čím myslíte, že je vaše škola oproti jiným výjimečná?
Je nejmenší školou zřizovanou městem Uh. Hradiště. Výhodou je spojení s mateřskou školou, která se nachází uprostřed sídliště Louky, v městské čtvrti Jarošov. Děti již od mateřské školy navštěvují velkou školu, chodí cvičit do tělocvičny, zúčastňují se společných akcí a to vše je připravuje na bezproblémový přechod do základní školy.
Škola v Jarošově má v každém ročníku jednu třídu, vzdělávání zde končí 5. třídou. Zakládáme si na tom, že jsme škola rodinného typu, kde všichni učitelé i zaměstnanci školy znají své žáky jménem, žijí s nimi školní život a vedou je k tvořivému způsobu života - což je i obsah školního vzdělávacího programu.
Nabízí také výuku anglického jazyka od 1. třídy, na pravidelné školy v přírodě za účasti zahraničních žáků a učitelů z Anglie, Francie, Irska, Itálie, Německa vyjíždí celá škola, v rámci projektu Erasmus+ cestujeme pravidelně s nejstaršími žáky do zahraničí - Anglie, Německo, … Nabízíme také plně vybavenou tělocvičnu, včetně zázemí pro taneční a divadelní aktivity, chloubou školy je školní pěvecký sbor. Žáci absolvují výuku plavání od 1. do 4. třídy.

Jaký balíček potřeb od vaší školy dostane prvňáček do vínku?

Materiální potřeby nejsou tím nejdůležitějším pro nastupující prvňáčky, pro nás je prioritou maximálně vstřícný přístup k dětem a jejich rodičům, škola má již třetím rokem značku „Rodiče vítáni“. Předškoláci mají každoročně možnost si ve třídách vyzkoušet „školu nanečisto“, aby překonali své případné obavy z nového prostředí.

Od kdy do kdy je otevřená družina?
Školní družina má 3 oddělení, která zatím mohou navštěvovat žáci až do 5. třídy. Denně otvírá v 6.30 a končí v 16.30, podle zájmu rodičů jsme schopni rozšířit provoz až do 17.00.

Zaměstnáváte školního psychologa k řešení problémů s mezilidskými vztahy a šikanou?

Školní psycholog je součástí školního poradenského pracoviště, které se věnuje žákům s výukovými a výchovnými problémy, je k dispozici dva dny v týdnu - čtvrtek, pátek, po předchozí domluvě je schopen řešit problémy i mimo vymezenou pracovní dobu.

Jaké kroužky škola zdarma nabízí pro své žáky?
Ve škole je 8 zájmových kroužků vedených učiteli a zaměstnanci školy: sportovní hry, 2 skupiny minivolejbalu, 2 skupiny výtvarného kroužku, pěvecký kroužek, literárně-dramatický kroužek - časopis Vikýřník, ekologický kroužek, 2 skupiny tanečního kroužku, logopedický kroužek. Tyto skupiny pracují v odpoledních hodinách.

Základní škola a mateřská škola ČTYŘLÍSTEK
Studentské náměstí 1531, Uherské Hradiště, s. r. o.
Zápis do 1. třídy se koná ve čtvrtek 11. února od 15.00 do 17.00 v budově školy.


Čím myslíte, že je vaše škola oproti jiným výjimečná?
Škola je výjimečná svou rodinnou atmosférou a otevřenou komunikací s žáky i rodiči. Provázaností výuky anglického jazyka již od mateřské školy s podporou výuky rodilým mluvčím.

Jaký balíček potřeb od vaší školy dostane prvňáček do vínku?

Mnoho našich budoucích prvňáčků již dostalo do vínku přípravu na vstup do 1. třídy v rámci celoroční Předškoličky. Dále dostane balíček školních potřeb (fixy, pastelky, tužky, gumu a všechny učebnice, pracovní sešity, sešity a zčásti i výtvarné potřeby).

Od kdy do kdy je otevřená družina?
Školní družina je v provozu od 7.00 do 17.00.

Zaměstnáváte školního psychologa k řešení problémů s mezilidskými vztahy a šikanou?
Psychologa nezaměstnáváme, ale tuto problematiku u nás řeší speciální pedagog, který má na starosti pouze tuto problematiku a komunikaci s dalšími odborníky.

Jaké kroužky škola zdarma nabízí pro své žáky?
Zdarma je Předškolička a DTV OČKO, všechny ostatní kroužky si rodiče hradí - programování, klub nadaných, tvořeníčko, přírodovědný kroužek, příprava na přijímací zkoušky, zpěv, sportovní hry a dramatický kroužek.

autor: IVA PAŠKOVÁ

Tagy článku

TOPlist