Knihovna v proměnách času

Knihovna v proměnách času
Foto: Fotoarchiv Slováckého muzea v Uh. Hradišti  /  Dnešní Nádražní ulice na pohlednici z roku 1901. Druhý dům zleva patřil paní Deymalové (čp. 24) a v roce 1912 v něm sídlila Veřejná čítárna a knihovna.
Uherské Hradiště Zajímavosti 07 / 03 / 2018

170 let veřejného knihovnictví v Uh. Hradišti

Prokazatelné počátky knihoven v našem městě sahají ke konci 16., a na počátek 17. století. Nelze ovšem hovořit o knihovnictví veřejném, neboť se jednalo o knihovny měšťanské. Knihovní fond tvořily zejména bible, postily a jiné knihy náboženského charakteru, dále potom právnické, lékařské, zábavné a historické čtení. Nejrozsáhlejší byla knihovna Jana Purka z Chotouně, která v roce 1616 obsahovala 43 knih a 4 noty. V jeho výběru nechyběla ani díla antická, např. Cicerona, zábavná (Nová kratochvílí Bartoloměje Paprockého z Hlohol), právnická (Práva městská Pavla Krystiána z Koldína), lékařská (Apateka domácí) náboženská (Knížka o zpovědi) a mnohé jiné.
Knihovnu měl také jezuitský řád, který ve městě působil v letech 1644 - 1773. Nedochovalo se o ní mnoho zpráv, víme jenom, že po zrušení řádu připadla knihovna místním františkánům. Ale ani františkánský řád neušel smutnému osudu a po jeho zrušení v roce 1950 byla klášterní knihovna odvezena do olomoucké Státní vědecké knihovny, v níž by se snad mohly nacházet i knihy hradišťských jezuitů, pokud se dochovaly.
V roce 1848 byl v Uherském Hradišti založen spolek Lípa slovanská, který vybudoval slovanskou knihovnu a čítárnu. Spolek i knihovna sídlily v hostinci U černého medvěda a zanikly již roku 1849. Přesto můžeme toto datum považovat za neoficiální počátek knihovnictví v Uh. Hradišti. V roce 1862 byl založen Čtenářský spolek, sídlící v domě U Zeleného stromu, který měl 60 členů. Ale k největším spolkovým knihovnám ve městě patřila knihovna Měšťanské besedy, která vznikla v roce 1867 a plnila i funkci veřejné knihovny. Poslední významná spolková knihovna Knihovní jednoty byla ustanovena v roce 1900 a rovněž sloužila veřejnosti.
Činnost českých spolků byla velmi pestrá a na prvním místě se objevovalo zakládání vlastních knihoven a čítáren, které dostávaly menší finanční částky na provoz od městské rady. Především díky iniciativě zástupců českých spolků dochází ještě před první světovou válkou ke vzniku veřejné městské knihovny v dnešním slova smyslu.
 Dne 30. listopadu 1911 bylo městskou radou kladně odpověděno na žádost 16 zástupců českých spolků v Uh. Hradišti o podporu na zřízení a udržování veřejné čítárny v Uh. Hradišti, a v únoru následujícího roku byl zvolen desetičlenný výbor pro zařízení a vydržování veřejné čítárny a knihovny s předsedou prof. J. Novákem. Od 1. března 1912 byla Veřejná čítárna a knihovna umístěna v domě paní Deymalové v Královské ulici (nyní ulice Nádražní), o rok později nad ní přejímá patronát město Uh. Hradiště a je přestěhována do prostor městské Reduty.

autor: Radovan Jančář

Tagy článku

TOPlist