Knihovna v proměnách času II.

Knihovna v proměnách času II.
Foto: archiv Knihovny BBB  /  Knihovní řád z počátku minulého století.
Slovácko Zajímavosti 14 / 03 / 2018

170 let veřejného knihovnictví v Uh. Hradišti

V roce 1912 byla Veřejná čítárna a knihovna financována z příspěvku spolků i jednotlivců, městská rada poskytovala roční subvenci asi 100 Kč. Ve zmiňovaném roce navštívilo čítárnu 12 863 návštěvníků (za 297 dní). Z období kolem roku 1912 již existuje několik dochovaných písemností. Jednou z nich je Inventář c. k. okresní knihovny v Uh. Hradišti, tedy vůbec první přírůstkový seznam. Díky němu víme, že vůbec první zapsanou knihou v seznamu byla J. A. Komenského Didaktika (vydaná roku 1875).
Z Knihy frekvenční lze zjistit denní počet návštěvníků čítárny, nejvíce jich navštívilo čítárnu v zimních měsících, rekordem je 122 čtenářů dne 16. listopadu 1913. Kniha příjmů a vydání uvádí v kolonce za rok 1912 příjem 745 korun 9 haléřů, stejné číslo nalezneme i u výdajů. Mimo subvencí od města lze najít i další donátory, např. dary spořitelny či Rolnické záložny.
V údajích o zaplacených členských příspěvcích za rok 1915 můžeme najít i velmi známá jména některých osobností města, např. lékárník Stancl, profesor B. Fišer, architekt D. Fey, tehdejší starosta Fr. Beneš a mnozí další.
Válečné události znamenaly pokles veřejné činnosti a nepříznivě se odrazily i na činnosti knihovny. Z období let 1915-1919 není dostatek informací, víme ale, že v dubnu 1919 je otevřena městská čítárna v I. poschodí městské reduty.
Nový knihovnický zákon z roku 1919 ukládal městu za povinnost provozovat městskou veřejnou knihovnu, ale z obsahu dopisu ze dne 14. 10. 1920 adresovaného Ministerstvu školství a národní osvěty vyplývá následující: „Pro nedostatek vhodných místností nebylo možno ihned veřejnou knihovnu otevříti, ale v nejbližší době místnost bude volná a započne se zařizovat. Zatím supluje funkci veřejné knihovny Knihovna Knihovní jednoty ve spojení s Knihovnou Občanské Besedy. Knihovníkem byl jmenován p. učitel Čepelák, který v měsíci srpnu absolvoval kurs knihovnictví.“ Podepsán byl Antonín Kollmann, předseda Knihovní rady.
Pravidelnou činnost zahájila Veřejná knihovna královského města Uh. Hradiště 7. ledna 1921. Město na její činnost přispívalo částkou 10 000 Kč ročně, knihovna sídlila ve dvou upravených místnostech staré radnice a disponovala knihovním fondem 1 100 svazků (součástí byl i fond knihovny Knižní jednoty). Půjčovní doba byla stanovena na 3 dny v týdnu a prvním knihovníkem se stal učitel František Čepelák. Byla rovněž ustavena první knihovní rada, jejíž předsedkyní byla učitelka Karla Štrosová, pokladníkem profesor Jan Khéres a členové pánové Ondráček a Novák.
O rok později kupuje město knihovnu Měšťanské besedy a přičleňuje ji k veřejné knihovně. Tím je dovršeno soustředění největších spolkových knihoven v rámci veřejné městské knihovny. Ve stejném roce nacházíme zmínku o hudebním archivu, který čítal 706 svazků (115 výňatků z oper, 105 pochodů, 104 polky, 100 valčíků, 86 ouvertur, 52 čtverylek, 41 směsí, 32 kvapíků, 26 písní, 9 variací aj.).


autor: Radovan Jančář

Tagy článku

TOPlist