Miloslav Petrusek, jeden ze zakladatelů Knihovny Václava Havla

Miloslav Petrusek, jeden ze zakladatelů Knihovny Václava Havla
Foto: archiv autora
Zlín Zajímavosti 14 / 08 / 2020

Miloslav Petrusek patří k poválečné éře skautingu v Uherském Hradišti. Je beze sporu jednou z nejvýznamnějších osobností sociologie přelomu tisíciletí v Evropě.

Narodil se ve Zlíně, o Hradišti mluvil jako o rodném městě

Do Skautu byl přijat v roce 1945 jako člen smečky vlčat v Uherském Hradišti, kam se jeho rodiče, oba učitelé, přestěhovali ze Zlína. V Uherském Hradišti absolvoval základní školu i gymnázium. Poté v letech 1954-1959 absolvoval obor filozofie a dějepis na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Po dvouleté základní vojenské službě (1959-1961) se stal vyučujícím filozofie a formální logiky na Pedagogickém institutu v Gottwaldově (Zlíně), věnoval se však i sociologii, která byla v té době jako věda silně omezena. V období 1964-1967 byl výzkumným pracovníkem Ústavu sociálně-politických věd Univerzity Karlovy. V roce 1966 získal titul kandidát sociologických věd a doktor filozofie. V ústavu vznikl výzkum sociální stratifikace československé společnosti, největší sociologický výzkum této doby.

Po sovětské okupaci v srpnu 1968 však musely být jeho výsledky odstraněny, stejně jako již vydaný Malý sociologický slovník vytvořený kolektivem autorů pod jeho vedením. Mezi lety 1967-1979 působil jako odborný asistent katedry sociologie Filozofické fakulty UK. V roce 1970 mu však byly výrazně omezeny publikační i pedagogické možnosti. Vzhledem ke zhoršenému zdravotnímu stavu byl v letech 1979-1987 formálně veden jako vědecký pracovník, ve skutečnosti pracoval jako pomocný knihovník na Filozofické fakultě UK. V této době také spolupracoval s brněnskými disidenty a připravoval knihy, které však mohly vyjít až po roce 1989. S Josefem Alanem vydával od roku 1987 samizdatový časopis Sociologický obzor, který se od roku 1990 proměnil v legální S-OBZOR.

Po roce 1989 je Petrusek přijat jako vědeckotechnický pracovník do Ústavu pro filozofii a sociologii ČSAV, kde se znovu začal systematicky zabývat teoretickou sociologií. V roce 1990 je habilitován docentem pro obor sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a absolvuje studijní a přednáškové pobyty ve Francii a Itálii. Je zvolen poprvé předsedou Masarykovy československé sociologické společnosti. Přechází na Fakultu sociálních věd UK a stává se vedoucím katedry sociologie, v roce 1991 je poprvé zvolen děkanem fakulty, na jejíž koncepci intenzivně pracoval. Stává se členem redakční rady Sociologického časopisu, vědecké rady Univerzity Karlovy, vědecké rady Sociologického ústavu AV ČR a absolvuje krátkodobé studijní pobyty v USA, Polsku, Německu a Rusku.

V roce 1992 je jmenován profesorem pro obor sociologie, je podruhé zvolen předsedou Masarykovy české sociologické společnosti. Je členem pracovní poradní skupiny prezidenta republiky Václava Havla. V roce 1993 je podruhé zvolen do funkce děkana Fakulty sociálních věd UK a na funkční období 1997-2000 zvolen prorektorem Univerzity Karlovy.

Od roku 2001 spolupracoval jako expert Světové banky pro modernizaci výuky sociologie v Ruské federaci. Obdržel řadu českých i zahraničních ocenění. V roce 2003 mu byl udělen řád rytíře Akademických palem Francouzské republiky. V roce 2004 je jedním ze zakladatelů Knihovny Václava Havla, o.p.s.

Uherské Hradiště měl velmi rád a pravidelně je navštěvoval. I když se narodil ve Zlíně, často hovořil i psal o Hradišti jako o rodném městě. I s hradišťskými skauty zůstal až do konce svého života neustále v kontaktu.

Prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc.

15. 10. 1936 Zlín -19. 8. 2012 Praha

autor: Jaroslav HRABEC

Tagy článku

TOPlist