Osud mařatických vinných sklepů

Osud mařatických vinných sklepů
Mařatice Zajímavosti 12 / 08 / 2008

Vinohradská ulice a její mohutné sklepy vzbuzovaly pozornost odborníků již v minulosti

Již několikrát jsme se v našich článcích zaměřili na mařatické vinohrady, na produkci vína od raných počátků až po začátek 21. století. Zajímala nás historie tohoto jedinečného areálu vinných sklepů, doby a příčiny rozkvětu a také úpadku. Zastavili jsme se na vinici a provázeli vinaře při jeho práci mezi vinnou révou od předjaří až do doby sklizně hroznů. Nevynechali jsme některé starodávné nářadí pro práci ve vinohradě, ale také současné způsoby pěstování vinné révy. Čtenáře bezpochyby zaujaly věty popisující práci ve vinném sklepě, v lisovně či presovně i některá srovnání tradičního i soudobého přístupu vinaře k výrobě vína.
V dnešním příspěvku bychom rádi obrátili svoji pozornost k vlastníkům vinných sklepů, a to nejen současným, ale také minulým. Zůstala po nich nejen jména, ale také dílo a duch doby, v níž žili a jako výrazné osobnosti měšťanstva Uherského Hradiště spojili se svým  majetkem ve Vinohradech část svého života. Jejich působení zanechalo svoje stopy v ulici Vinohradská, stopy, které stojí za povšimnutí, ale také za vyzvednutí jako možný zdroj inspirace pro současné dění a nápravu křivd, které se neprávem v tomto areálu projevují.

Vinohrady vzbuzovaly pozornost
Zájem o Vinohrady se zdá být dlouhodobý a rozhodně není spojen pouze s dnešními revitalizačními náladami. Již v přípisu předsedy Slováckého muzea v Uherském Hradišti ze dne 10. března 1941 adresovaném Památkovému úřadu v Brně se můžeme dočíst stížností, že sklepy ani jejich prostředí nejsou udržovány tak, jak by bylo žádoucí pro jejich svérázný půvab a ve smyslu panujících předpisů. Pisatel žehrá na chov drobného i velkého zvířectva v tomto území bez kanalizace. Je to pouze jeden z podnětů k ochraně tohoto areálu.
Koncem minulého století se zájem o záchranu Vinohradské ulice a reliktů původních estetických a historických hodnot zvýšil. K poznání jádra vinných sklepů byl proveden v roce 1975 průzkum nazvaný „Vinohrady. Návrh regenerace a dostavby, technická zpráva“, který realizoval Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektů v Praze. Posléze, na počátku devadesátých let minulého století byla zpracována další studie nazvaná „Dílo architektů Syrových“, která je zcela mimořádná svojí hloubkou, důkladností i rozsahem. Studie „Mařatice. Sídelně historický průzkum“, opřená o dokumentaci jednotlivých objektů a studium archivních dokladů, zase přináší celou řadu nových poznatků o jednotlivých nemovitostech nacházejících se ve vinařském areálu na ulici Vinohradská. Pojednává o současném stavebním stavu budovy s částí podzemní i nadzemí, ale také o historických skutečnostech spjatých se sklepními domy. Domníváme se, že vzhledem k obsahu těchto studií je žádoucí, aby se jejich závěry, doporučení a poznámky o možné nápravě stavu dostaly k vlastníkům a ovlivnily jejich další kroky. Proto některé z nich uvádíme.

Sklepy, nebo rodinné domy?
Když přijde turista, nebo člověk neznalý osobitosti místa, je překvapen, že při procházení vyhlášenou Vinohradskou ulicí nenarazí na samostatné vinné sklepy, jaké jsou známé například z Blatnice, Petrova či Prušánek. Náhodnému návštěvníkovi připadá, že jde o vilovou čtvrť s mohutnými obytnými domy tísnícími se v úzkém údolí pod strmě se zvedající horou se sady a vinohrady.
Sklepy jsou ukryty pod domy a jsou mnohem starší, než je obytná nadstavba na sklepě. Jejich původ často sahá až k 18. století, ne-li ještě hlouběji. Za vznikem sklepů i dalšími proměnami za různých majitelů a uživatelů se skrývá, podle stavebně-historického průzkumu a dalších pramenů, mnohdy zajímavý a poutavý příběh.

Sklep U Lisu
Ke známým nadsklepním domům patří nesporně vinárna U Lisu situovaná téměř na počátku Vinohradské ulice. Sklep má tradiční obdélníkový půdorys. Jeho předsklepí - lisovna je v současné době využíváno jako vinárna. Nad ním je rozvinuto na téměř čtvercovém půdorysu obytné patro. Průčelí do ulice i boční průčelí jsou členěná, opatřená okny, žel již zbavená původních okenic. Dům má sedlovou střechu s valbou v průčelí. Podle ústní tradice pochází sklep pod domem z roku 1740 a patřil varhaníkovi kostela sv. Jiří. Leč v rukách varhaníka sklep dlouho nezůstal, již v roce 1759 jej získal do držení bohatý hradišťský občan František Preitshof.
V nedávné době došlo k obnově sklepa, který byl ve velmi špatném stavebním stavu. Podle hodnocení odborníků došlo ke ztrátě některých autentických detailů, například k porušení rozvrhu průčelí. Věřme, že při další obnově se podaří nedostatky odstranit a uložit mohutný a vzácný lis, vystavený povětrnostním podmínkám, na jeho místo v chráněném prostředí sklepa.

Mohutný církevní sklep
Dalším pozoruhodným nadsklepním domem je objekt čp. 369 náležející v současnosti Agrokomplexu Kunovice. Je uveden již na mapě stabilního katastru z roku 1827 jako jednotrakt se vstupem do sklepa vchodem umístěným v průčelí a po vnějších schůdkách do nadsklepního patra s pobytovou místností nad sklepem. Opodál, na parcele č. 51, stála samostatná budova lisovny vybudované z nepálených cihel, nedávno odstraněná. Mimořádně rozsáhlý vinný sklep je klenutý a charakterizovaný jako klasicistní. Jeho rozsah i kvalita svědčí o majetnosti vlastníka. Osud tohoto zajímavého objektu včetně nasklepní části se vyvíjel poměrně dramaticky. Celý objekt i samostatně postavená lisovna náležely do církevního majetku, původně jezuitské koleji a naposledy faře církve římskokatolické v Uherském Hradišti. Mezi vlastníky se uvádí František Zapletal a podle stavebních plánů z roku 1912 patrně měla garanci k prováděným stavebním úpravám původní nadzemní stavby stavební společnost Aloise Jaroše a command v Uherském Hradišti.
Zemědělské družstvo, které se mělo jako vlastník v druhé polovině 20. století o objekt starat, neprojevilo o jeho údržbu, obnovu vstupní brány a prostředí patrně z ekonomických důvodů potřebný zájem. Nadsklepního domku se ujal Agrokomplex Kunovice a provedl nákladnou obnovu, avšak v barevnosti fasád i dřevěných částí odlišnou od původního objektu.
Velkovýroba vína v tomto neobyčejně rozsáhlém sklepě nás naplňuje nadějí, že se bude v mařatických vinárnách a restauracích servírovat víno z mařatických vinohradů. Toto víno proslavilo vinné sklepy v ulici Vinohradská již před staletími a je milovníky vinného moku ceněno až do dnešních dnů.
Při pohárku i v připravované publikaci pak bude možné vyprávět o osudech dalších sklepů a jejich vlastníků.

autor: VĚRA KOVÁŘŮ

Tagy článku

TOPlist