Proč právě Konstantin a Metoděj?

Proč právě Konstantin a Metoděj?
Foto: Slovácké muzeum  /  Hlaholice
Slovácko Zajímavosti 02 / 05 / 2013

Konstantin s Metodějem se narodili ve velkém městě Soluni, po hlavním městě Konstantinopoli druhém největším městě byzantské říše. Dnes najdeme Soluň v Řecku. V průběhu 9. století byla Soluň střediskem provincie, v jejím čele stál správce zvaný stratégos. Vysokým vojenským hodnostářem v soluňské provincii, drungariem, byl Řek ze vznešeného rodu jménem Lev, otec Konstantina a Metoděje. Jméno jejich matky přesně neznáme. Víme, že Konstantin (jméno Cyril přijal až před svou smrtí při vstupu do kláštera v Římě roku 869) se narodil roku 827, jeho bratr Metoděj byl starší a narodil se před rokem 820, nejčastěji se uvádí rok 815. Vzhledem k tomu, že otec obou bratří Lev byl vysokým správním úředníkem byzantského císařství, společenské postavení rodiny otvíralo oběma bratřím slibnou kariéru. Tuto dráhu ve státní službě nastoupil starší Metoděj. Byl jmenován archontem, správcem provincie, pravděpodobně v Makedonii poblíž řeky Strumy. Přibližně po deseti letech se všech hodností zřekl a vstoupil do kláštera na hoře Olymp, kam se k němu později připojil i jeho mladší bratr Konstantin zvaný Filozof.

Knihovník a tajemník patriarchy Ignatia
O Konstantinově životě před odchodem na Velkou Moravu jsme informováni podstatně více. Víme, že byl mimořádně nadaným studentem. Poněvadž Konstantin ztratil otce již ve svých čtrnácti letech, ujal se ho Theoktist, logothet a nejvyšší ministr byzantské říše. Tím se Konstatin dostal k císařskému dvoru a k vyššímu vzdělání a studoval na státní univerzitě v Konstantinopoli. Později přijal svěcení na diákona a pravděpodobně roku 849 se stal knihovníkem a zřejmě i tajemníkem (chartofylaxem) u tehdejšího konstantinopolského patriarchy Ignatia.
Měl také povinnost být k dispozici císařskému dvoru při řešení různých vědeckých otázek, které mohly mít státní význam spojený s šířením byzantské kultury a moci. Do tohoto rámce nám zapadají i poslání svěřená Konstantinovi v následujících letech. Pravděpodobně již roku 851 byl členem poselství, které císařský dvůr vypravil ke dvoru arabského kalifa al-Mutawakkila.  Poselstvo mělo hájit učení o Nejsvětější Trojici proti námitkám islámu.
Po návratu domů se Konstantin již nezúčastnil veřejného života. Žil nějaký čas v ústraní a v chudobě. Poté odešel do kláštera na hoře Olymp za svým bratrem Metodějem.
Byzantská říše, jakkoliv mocná, musela odolávat nájezdům nejen Arabů z východu, ale i nájezdům ostatních národů ze severu - Rusů a Pečeněhů. Právě v červnu roku 860 Rusové přítomností svých oddílů přímo ohrožovali Konstantinopol. Rusové sice byli odraženi, ale aby se podobná situace již neopakovala, potřeboval císař Michal III. uzavřít spojenectví s někým, před kým by se Rusové měli na pozoru. Spojence našel v Chazarech, jejichž říše se rozkládala severně od území Byzance mezi Dněprem a Volhou a sahala od Kyjeva až po Kavkaz a Kaspické moře. Podle legendy „Žitije Konstantina“ dorazilo do Byzance z chazarského území poselstvo s žádostí o vyslání učitele, který by dokázal v diskuzi přesvědčit tamější židovské a muslimské obyvatelstvo o pravdivosti křesťanské víry. Pro tento náročný úkol byl vybrán Konstantin i s bratrem Metodějem jako doprovod vyslance byzantské říše. Nejvýznamnějším počinem této mise ovšem bylo objevení pozůstatků papeže sv. Klimenta, třetího nástupce sv. Petra na papežském stolci, při jejich zastávce na Krymu v Chersonu.

Hlaholice, slovanská abeceda
Po svém návratu k císařskému dvoru, někdy po polovině roku 861, se Konstantin uchýlil do soukromí u chrámu Sv. apoštolů v Konstantinopoli, kde byla i filozofická škola. Jeho bratr Metoděj se sice mise k Chazarům zúčastnil jako obyčejný mnich, ale svému bratrovi jistě pomáhal a v poselstvu měl přední postavení. Přijal jáhenské svěcení a místo opata (igumena) v klášteře Polychron. To samo svědčilo mimo jiné o jeho vynikajících organizačních schopnostech. Taková byla situace a postavení obou bratří v době, ve které je zastihl nový úkol, sotva pár měsíců po návratu od Chazarů. Pravděpodobně někdy v průběhu roku 862 dorazilo do Konstantinopole poselství od knížete Rostislava s žádostí o vyslání biskupa a učitele. Konstantinův životopisec k tomu poznamenává: Když pak se Filosof radoval v Bohu, znovu se objevila nová záležitost a úkol ne menší než ty první: Rostislav totiž, moravský kníže, jsa podnícen Bohem, poradil se se svými knížaty a s Moravany (a) poslal císaři Michalovi poselství ...  Císař pak svolav sněm, pozval Konstantina Filosofa a zařídil, aby vyslechl tuto řeč: ,Filosofe, vím, že je ti to zatěžko, ale je třeba, abys tam šel. Tuto záležitost nemůže totiž vyřídit nikdo jiný tak jako ty.´ Filosof odpověděl: ,I když jsem tělesně vyčerpán a nemocen, rád tam půjdu, mají-li pro svůj jazyk písmena.´
Předpokladem úspěšné misijní cesty spojené s výkladem víry ve slovanském jazyce bylo vytvoření slovanského písma, které jim chybělo. Potřebovali tedy překlad Písma nebo alespoň evangelií v řeči lidu, kterému je měli hlásat. Konstantina čekal nelehký úkol, navíc dobře věděl, že pokud zavede do bohoslužby slovanský jazyk, může být pokládán za heretika. Bohoslužby byly totiž doposud slouženy v řečtině a latině. Po předchozích modlitbách vytvořil pro slovanskou řeč zvláštní písmo, hlaholici. Tento Konstantinův čin nelze nazvat jinak než geniální. Jakmile sestavil slovanskou abecedu, hned začal s překlady evangeliáře z řečtiny do staroslověnštiny. Začal překladem evangelia sv. Jana: Na počátku bylo Slovo, a Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh. Tímto překladem se začínají psát i dějiny slovanského písemnictví a kultury. Zatímco Konstantin se intenzivně věnoval překladům evangelií, jeho bratr Metoděj se zřejmě podílel na přípravě misie. Bylo potřeba vybrat i průvodce. Z nich známe jména Klimenta, Nauma, Sávy a Angelára. Spolu s nimi, doprovodem, překlady evangelií i ostatky sv. Klimenta nastoupili roku 863 cestu do neznámých oblastí na severu, na Velkou Moravu.

autor: Miroslav Vaškových

Tagy článku

TOPlist