Marie Leitgebová, ředitelka ZŠ a MŠ Větrná

Marie Leitgebová, ředitelka ZŠ a MŠ Větrná
Foto: archiv ředitelky ML  /  Marie Leitgebová
Mařatice Zajímavosti 16 / 02 / 2021

TÉMA DOBRÉHO DNE: Jak se perou s distanční výukou základní školy na Slovácku.

Jak vnímáte současnou situaci ve školství?

Současná situace je složitá nejen ve školství, ale také v ostatních odvětvích.

Pomáhá vám přístup ministerstva školství?

Přístup MŠMT bychom si dokázali představit operativnější a pružnější. Informace se nejdříve dozvídáme ze sdělovacích prostředků a různých školských portálů na internetu a teprve později z datových schránek, kde MŠMT předává ředitelům důležité informace.

Jak na vaší škole funguje distanční výuka pro 1. a jak pro 2. stupeň? 

Žáci prvního stupně mají každý den předměty M, ČJ, popř. AJ. Ostatní předměty jsou doplněny střídavě tak, aby počet hodin u počítače při on-line výuce nebyl pro žáky vyšší než 3 hodiny denně. Na druhém stupni máme při on-line výuce stanoven rozvrh hodin hlavních předmětů. V ostatních předmětech především výchovného charakteru zadáváme žákům práce prostřednictvím projektů. Na celé škole funguje jednotný systém Google Classroom, ve kterém jsou zřízeny učebny. Do učeben mají přístup žáci a učitelé daného předmětu, popř. vedení školy. Při on-line výuce jsou uplatňovány různé metody a výukové materiály. Učitelé využívají prezentace a videomateriály, které si sami tvoří. Žákům rovněž poskytují výukové materiály z internetu, popř. jim vytvářejí různé testy a kvízy. Hodnocení je na škole během výuky formativní, závěrečné hodnocení je sumativní.

Dětem se speciálně vzdělávacími potřebami je věnována pozornost ve speciálních učebnách, kde pracují pod vedením odborných garantů, popř. speciálního pedagoga. Do těchto učeben se mohou hlásit po domluvě s učiteli i ostatní žáci, kteří potřebují učivo znovu vysvětlit.

Blíží se přijímací zkoušky na střední školy - mají deváťáci nějaké speciální přípravné hodiny? 

Učební plány předmětů ČJ a M jsme upravili tak, aby všechny hodiny směřovaly k přípravě na další stupeň vzdělávání. Žákům jsou umožněny individuální konzultace podle jejich potřeby. Využíváme zkušenosti z loňské on-line výuky v 9. ročníku.

Pro děti a jejich rodiče je to velmi náročná doba. Snažíte se děti nějak motivovat?

Žáky motivujeme zábavnými výukovými metodami. Učitelé si připravují různé hádanky, křížovky, zábavná videa. Systém Google Classroom nabízí využívání tabule Jamboard, která žáky a učitele při výuce velmi baví. Rovněž vzájemné sdílení připravených materiálů interaktivně výuku doplňuje. U mladších žáků jsou v oblibě hry pro rozvoj vztahů a spolupráce ve třídě.

Nebojíte se o psychiku dětí po návratu do škol?

Na duševním zdraví žáků se snažíme spolupracovat s rodiči. Ve škole máme školní psycholožku, na kterou se mohou žáci i rodiče obracet. Psycholožka má rovněž v prostředí systému Google Classroom vytvořen prostor.

Poslanci schválili 130% fixace průměrné mzdy pedagogům - nebude to pro rodiče spíš trnem v oku, když mnohdy bojují o existenci a v mnoha případech na sebe byli nucení převzít úlohu učitelů?

Vzhledem k tomu, že učitelé byli na platech dlouhodobě podfinancováni, tak se zvýšením jejich platů souhlasím.  Při distanční výuce se snažíme metody neustále vylepšovat tak, aby rodiče byli zatěžováni co nejméně a výuka byla pro žáky atraktivní. Jsme toho názoru, že žáci 2. stupně by měli distanční výuku zvládnout samostatně. V poslední době vidíme i u žáků 4. a 5. ročníku větší samostatnost a ve vyšší míře se projevuje, že žáci se některé činnosti učí navzájem.

Řešíte hodně rodičovských stížností?

Zpočátku jsme řešili stížnosti rodičů, které se týkaly námitek k technické organizaci výuky on-line. Od prosince 2020 mají všichni učitelé pracovní notebooky a postupně dokupujeme další technické vybavení k on-line výuce.

Jak řešíte rozdíly mezi přístupem pedagogů, kdy se jedni snaží a druzí jen sypou úkoly a čísla stránek pro samostudium? 

Chceme, aby ve škole fungoval podobný přístup u všech učitelů, a proto se pravidelně scházíme k vzájemným konzultacím. Vedení školy provádí on-line hospitace v hodinách.

Souhlasíte s okamžitým návratem dětí do škol?

Souhlasíme s postupným návratem žáků do škol za předpokladu, že budou žákům i učitelům nastavena jednotná preventivní hygienická opatření, která zabrání dalšímu šíření nemoci.

Dovedete si představit testování dětí na školách?

Domníváme se, že testování žáků je zdravotnický výkon a že učitelé nejsou k tomu kompetentní. Rovněž není nikde zakotveno, že učitelé mohou nakládat s biologickým materiálem. Testování ve školách by mělo probíhat jiným způsobem, než aby ho prováděli pracovníci škol. Pracovníci škol by mohli při testování pomáhat administrativně.

autor: Iva Pašková

Tagy článku

TOPlist