Sčítání lidu bude poprvé on-line

Sčítání lidu bude poprvé on-line
Slovácko Zajímavosti 06 / 03 / 2011

Internetem, z ruky do ruky nebo poštou se letos na jaře uskuteční sčítání lidu, domů a bytů. Celoevropská akce, z nařízení Evropské komise se bude letos postupně sčítat ve všech členských zemích Unie, přijde národní pokladnu na 250 korun na osobu.
V Česku se vyplněné sčítací formuláře začnou odevzdávat nejdříve v sobotu 26. března, nejpozději pak ve čtvrtek 14. dubna.
„Český statistický úřad při sčítání žádným způsobem nezjišťuje vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje. Ve sčítacích formulářích tak nejsou žádné otázky na vlastnictví ledničky, automobilu, chaty, televizoru ani dalších věcí. Z hlediska vybavení domácnosti je pro statistiku důležitá pouze otázka, zda má rodina možnost využívat osobní počítač a připojení k internetu,“ vysvětluje Ondřej Kubala, mluvčí projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2011. „Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na internetu a odesílat je on-line nebo prostřednictvím datových schránek. Tento způsob předávání informací patří v současnosti mezi nejbezpečnější vůbec.“
Sčítacími komisaři budou podle Kubaly v 95 procentech případů zaměstnanci pošty. Český statistický úřad doručí právnickým osobám ve většině případů domovní a bytové listy přes datové schránky. „V čase ostrého sčítání bude všem k dispozici bezplatné telefonní centrum s operátory, kteří budou připraveni pomoci se všemi dotazy o sčítání,“ řekl Kubala.


ZAČALO TO V ROCE 1869
Historie sčítání lidu má na našem území hlubové kořeny, pravidelně se s ním začalo od roku 1869.
Statistiky sloužily původně panovníkům k vojenským a daňovým účelům a zpočátku nezahrnovaly celou populaci.
„Za vůbec nejstarší dochovaný soupis na českém území je považován soupis majetku litoměřického kostela z roku 1058, který je součástí zakládací listiny knížete Spytihněva II.,“ upřesňuje mluvčí Kubala. „Za významný mezník pak lze označit rok 1753, kdy byl vydán patent císařovny Marie Terezie o každoročním sčítání lidu. Novou kapitolu v historii sčítání obyvatelstva v habsburské monarchii zahájilo sčítání provedené v roce 1754. Poprvé se konalo současně a jednotně na celém území soustátí.“
Rozsah informací a kvalita dat se začaly významně zvyšovat v 19. století, první moderní sčítání lidu se u nás konalo v roce 1869. Kvůli 2. světové válce se nekonalo plánované sčítání v roce 1940.
Letošní novinkou bude vyplňování sčítacích on-line formulářů přes internet. „Samotné informace z dotazníků nebyly při zkušebním sčítání tím nejdůležitějším, zaměřili jsme se hlavně na srozumitelnost otázek a formulářů. Výstupem byla zpráva, jaké procesy je potřeba pro ostré sčítání zlepšit a kde jsou slabá místa nových systémů,“ upozornil Stanislav Drápal, místopředseda Českého statistického úřadu (ČSÚ).
BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ
Prioritou ČSÚ je ochrana osobních údajů a zajištění bezpečnosti všech zjištěných dat.
Sčítání lidu se proto připravuje ve spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů.
Úřad provede také kontrolu zpracování osobních údajů získaných při sčítání.
„Ochrana informací, které lidé do formulářů vyplní, je pro nás velmi důležitá. Bezpečnostní opatření jsme začali připravovat už dva roky před samotným sčítáním a na projektu pracuje několik bezpečnostních specialistů,“ uvádí předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová.
Každá ze tří možností pro vyplnění sčítacích formulářů má své vlastní zabezpečení.
„Sčítací komisaři budou pracovníci České pošty, tedy lidé, kteří mají zkušenost a praxi s doručováním peněz i cenných zásilek i s manipulací s osobními údaji,“ vysvětluje mluvčí Kubala.
Sběrnými místy jsou tedy pošty, které budou pod zvláštním on-line dohledem. K dopravě vyplněných formulářů pošta použije zabezpečená vozidla, s formuláři bude nakládat jako s cennými zásilkami s mimořádnou ochranou.
Nejkritizovanější vyplnění na internetu má jedno omezení. Ten, kdo se rozhodne pro tuto formu účasti, musí mít v počítači nainstalován program Adobe Acrobat s minimální verzí 9.0. Ten podle testů umožňuje vysoký stupeň zabezpečení. „Při on-line odesílání je zajištěna maximální ochrana osobních údajů a předávané informace jsou chráněny proti zcizení i neoprávněnému zásahu jakékoliv třetí strany,“ řekl Kubala.
Zvláštní ochrana bude věnována také skenování a zpracování získaných dat do elektronické podoby.
„Vyplněné papírové formuláře svezou speciální vozy České pošty do zabezpečeného meziskladu a odtud pak pojedou dál do zabezpečeného skenovacího centra. Jakmile budou papírové formuláře naskenovány, dojde před samotným zpracováním k jejich anonymizaci. To v praxi znamená, že budou z databází odstraněna všechna jména a rodná čísla,“ shrnul mluvčí Kubala.
Z výsledků tak pouze zjistíte, že např. ve Starém Městě v Alšově ulici žije muž, kterému je 35 let, má dvě děti, každý den dojíždí do práce vlastním vozem, vystudoval vysokou školu a narodil se v Brně. Ale nikdo už nikdy nezjistí, jak se jmenuje ani jaké má rodné číslo.
Všechny papírové formuláře se po oskenování uloží do zabezpečených budov, o jejich skartaci se postará vybraná firma s bezpečnostními certifikáty od Národního bezpečnostního úřadu. „Zákon o sčítání lidu říká, že ČSÚ je povinen skartovat papírové formuláře do tří let od rozhodného okamžiku sčítání. V praxi počítá ČSÚ s tím, že papírové formuláře skartuje nejpozději do jednoho roku,“ upřesnil Ondřej Kubala.
„Na závěr budou naskenované a anonymizované formuláře v elektronické podobě předány k trvalému uložení do Národního archivu,“ doplňuje Iva Ritschelová. „Bližší informace o zabezpečení jednotlivých fází sčítání lidu nám bezpečnostní specialisté nedovolí z pochopitelných důvodů zveřejnit.“

Termíny sčítání lidu
26. února
Začíná fungovat call centrum pro veřejnost, na bezplatnou linku 800 87 97 02 se mohou lidé obracet s dotazy a nejasnostmi ohledně sčítání každý den od 8.00 do 22.00.
Sčítací komisaři začnou zároveň roznášet domácnostem do schránek informační letáky o blížícím se sčítání. Zároveň s letákem vhodí komisař do schránky lísteček s návrhem termínu, kdy do dané domácnosti přinese sčítací formuláře. Každá domácnost najde ve schránce letáček nejpozději 6. března.
7. března
Sčítací komisaři začínají navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře. Každý občan dostane zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a uživatelé bytů dostanou navíc žlutý BYTOVÝ LIST a majitelé či správci domů ještě oranžový DOMOVNÍ LIST. Roznáška formulářů končí 25. března 2011.
25./26. března 
Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik.
Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, tak ještě nebylo v rozhodný okamžik na světě a do sčítání se nepočítá. Pokud se ale narodilo hodinu před půlnocí, tak bylo v rozhodný okamžik mezi námi a je třeba tuto radostnou novinu do sčítání uvést. 
26. března
V tento den je možné začít odevzdávat vyplněné sčítací formuláře. Existují tři základní cesty:
internet,
předání sčítacímu komisaři,
odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na kterékoliv poště.
14. dubna
Do tohoto dne mají všichni podle zákona odevzdat formuláře - ať už je budou odesílat přes internet, poštou v obálce, nebo osobně předávat sčítacímu komisaři.
20. dubna
Končí činnost call centra s bezplatnou linkou 800 87 97 02. Dále bude k dispozici pro informace o sčítání lidu číslo Českého statistického úřadu 274 057 777, které je v provozu v úředních dnech. Stále bude také fungovat informační e-mail info@scitani.cz.
Zdroj: Projekt Sčítání domů a bytů 2011

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist