SŠPHZ a VOŠ otevře lycea i denní studium vyšší odborné školy

SŠPHZ a VOŠ otevře lycea i denní studium vyšší odborné školy
Foto: archiv SŠPHZ
Uherské Hradiště Zajímavosti 30 / 01 / 2024

S novým školním rokem přicházejí i novinky ve vzdělávací nabídce Střední školy průmyslové, hotelové, zdravotnické a Vyšší odborné školy Uherské Hradiště (dále jen SŠPHZ a VOŠ).

Od září zde usednou do lavic první studenti oborů Technické lyceum a Zdravotnické lyceum. V denní formě studia budou nově moci studovat studenti vyšší odborné školy v oboru Diplomovaná všeobecná sestra.

„Technické lyceum i zdravotnické lyceum jsou čtyřleté maturitní obory, které jsou díky vyššímu podílu všeobecně vzdělávacích předmětů koncipované především jako příprava na studium na vysoké škole. Technické lyceum je skvělá volba pro studenty se zájmem a nadáním pro techniku, informační a komunikační technologie, matematiku a přírodní vědy. Zdravotnické lyceum je ideální příprava studentů se zájmem o zdravotnictví na studium lékařských, farmaceutických či zdravotně-sociálních fakult vysokých škol,“ říká Jaroslav Zatloukal, ředitel školy.

Technické lyceum je ideální obor pro technicky založené studenty, třeba i ty, kteří si zatím nejsou jistí konkrétním zaměřením. „Velký důraz je zde od začátku kladen na všeobecně vzdělávací předměty, především přírodovědné, jako je matematika, fyzika a chemie, a také různé oblasti IT. Ve vyšších ročnících pak postupně přibývají odborné předměty technického charakteru, které prohlubují a rozšiřují získané znalosti a zajišťují flexibilitu absolventů. Patří sem například deskriptivní geometrie, CAD systémy, programování a umělá inteligence, multimédia a virtuální realita nebo technická měření. Pro třetí a čtvrtý ročník si pak studenti podle vlastních preferencí volí elektrotechnické nebo strojírenské zaměření. Samozřejmostí jsou na tomto oboru dva cizí jazyky. Výuka anglického jazyka je rozšířena i o odbornou angličtinu přispívající k lepšímu uplatnění v praxi. Kombinace kvalitního všeobecného i odborného vzdělání představuje základ pro další studium na vysoké škole a umožňuje najít zaměstnání v mnoha odvětvích. Absolventi získají odborné kompetence žádané i při přímém vstupu na trh práce. Své uplatnění najdou na pozicích, které vyžadují preciznost, efektivní práci s prostředky informačních a komunikačních technologií, využívání CAD systémů a podobně,“ popisuje nový obor Petra Jindrová, garantka oboru.

Zdravotnické lyceum je atraktivní studijní obor vhodný pro studenty, kteří mají zájem o práci ve zdravotnictví a studium lékařských a nelékařských oborů. „Jedná se o kombinaci gymnaziálního a odborného studia. Vzdělávací program je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě, se zastoupením všech předmětů obvyklých u lyceálních oborů s rozšířenou výukou těch předmětů, jejichž hlubší znalost je požadovaným předpokladem pro další navazující vysokoškolské nebo vyšší odborné studium příslušného zaměření. Mezi tyto předměty patří například biologie, chemie, fyzika, psychologie, latinský jazyk, odborná konverzace v cizím jazyce, klinická propedeutika, první pomoc, mikrobiologie, ošetřovatelství, somatologie, patologie a patofyziologie. Výuka zdravotnických předmětů bude probíhat v nových odborných učebnách, které jsou moderně zařízeny a stále se doplňují o nové pomůcky tak, aby simulovaly reálné prostředí zdravotnických zařízení. Pro absolventy zdravotnického lycea je po ukončení studia a po úspěšném vykonání maturitní zkoušky ideální navázat studiem na lékařských, zdravotně-sociálních, farmaceutických, přírodovědných, pedagogických fakultách vysokých škol či na vyšších odborných zdravotnických školách. Obory, které je možné studovat, jsou farmaceutický asistent, zdravotní laborant, dentální hygiena, fyzioterapie, zdravotnický záchranář, biomedicínská technika, mikrobiologie, medicína, farmacie, veterinářství, pedagogika, přírodověda apod. Vzdělání vytváří předpoklady i pro uplatnění absolventů na trhu práce na specifických pracovních pozicích např. ve zdravotnické administrativě, zdravotnickém pojišťovnictví nebo na zdravotně-sociálních odborech veřejné správy,“ sdělila Petra Dobřecká, garantka oboru.

Poslední zmiňovanou novinkou je možnost studovat v denní formě vyšší odborné studium oboru Diplomovaná všeobecná sestra. Dosud bylo možné studovat zmiňovaný obor pouze v kombinované formě. Potřebu otevření tohoto oboru v Uherském Hradišti iniciovala Uherskohradišťská nemocnice a. s., která se v současné době potýká s nedostatkem kvalifikovaných zdravotních sester. „Absolventi oboru Diplomovaná všeobecná sestra jsou připraveni samostatně poskytovat celostně zaměřenou ošetřovatelskou péči dospělým i větším dětem ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociální a komunitní péče. Studium v denní formě trvá 3 roky a v kombinované formě 3,5 roku, je zakončeno absolutoriem a absolvent získá titul Diplomovaný specialista (DiS.). Kritéria pro přijetí ke studiu škola zveřejní do 31. března 2024, přihlášky bude možné podávat od 1. dubna do 31. května 2024. Ve školním roce 2024/2025 přijmeme 30 studentů denního studia a 30 studentů kombinovaného studia,“ uvedla garantka oboru a zástupkyně ředitele v jedné osobě Dana Tománková.

autor: Tereza Bahulová

Tagy článku

TOPlist