Velecký hliník. Včera hliniště, dnes přírodní památka

Velecký hliník. Včera hliniště, dnes přírodní památka
Velká nad Veličkou Zajímavosti 14 / 04 / 2011

Promrzlá půda praská, drolí se pod nohama a vítr je dnes tak silný, že ji po došlápnutí rychle odnáší do hluboké jámy pod námi. Stojíme na okraji hliniště a představujeme si, jaké to bylo v časech, které už zavál čas. Ještě na začátku devadesátých let minulého století se odsud odvážely tuny kvalitní hlíny do cihelny na opačném konci obce. Ale zpátky do reality. Z hliniště je dnes nevábná končina na okraji Velké nad Veličkou a z prázdné cihelny se tyčí k nebi dávno vyhaslý komín.
„Na procházku do Velického hliníku se tady příliš nechodí. Vlastně ne - vidíte ten velký dřevěný terč? Někdo si tady přišel v klidu zastřílet. Možná z pušky, snad z pistole…,“ říká můj průvodce, starosta Jiří Pšurný. A odhazuje prostřílený terč směrem ke svahu. „Také se tu občas objeví divoká skládka,“ pokračuje Pšurný a přidává do kroku. Míří k pohozeným pneumatikám a prázdným lahvím od saponátů. „Uklidit to všechno kolem by však nemělo být velkým problémem. Dobývací prostor byl předloni převeden na společnost Kohout invest group, která už připravuje likvidaci hliniště.“
Úprava bude nezbytná, Velický hliník totiž bude zanedlouho připsán na seznam přírodních památek Jihomoravského kraje.
KURIOZITA STŘÍDÁ KURIOZITU
Zajímavostí je, že mezi devíti navrženými lokalitami jde o jedinou, kterou vytvořila příroda za významného a nepřehlédnutelného přispění lidské ruky.
„Zásahy do přírody tady byly ze strany cihelny naprosto zásadní. Ale jakmile těžba přestala, příroda si vytvořila novou lokalitu, ve které se usadily evropsky významné květiny a vzácní živočichové,“ diví se starosta Pšurný.
Velický hliník totiž není jediným místem v katastru Velké nad Veličkou, jež ochranáře přírody zaujalo a které je pod jejich dohledem. „Někdy koncem devadesátých let se objevila černá skládka v lokalitě Podsedky. Ve spodní části se tam objevilo uměle vytvořené jezírko, které dalo později vzniknout dnešnímu mokřadu plnému vzácné fauny a flóry. Žijí tam například užovky,“ připomněl Jiří Pšurný.
A jaké je stanovisko obce k likvidaci hliniště, které ve své neodkryté části ukrývá ještě solidní  zásoby? Vždyť pod zemí leží ještě 1,4 milionu metrů krychlových cihlářských surovin, které zcela jistě nezůstanou ladem navěky…
„Přikláníme se ke kompromisu. Chceme, aby část hliniště zůstala chráněna jako evropsky významná lokalita a část prošla rekultivací. V rámci narovnání majetkoprávních vztahů jsme navíc připraveni odkoupit pozemky v hliništi, respektive v části, která by zůstala chráněna, od soukromých vlastníků,“ uvedl starosta Pšurný.
POZOR, TADY ŽIJE KUŇKA ŽLUTOBŘICHÁ
Bývalý hliník leží v katastrálním území Velké nad Veličkou, jihozápadně od sousední obce Javorník. Východní hranici nové přírodní památky tvoří železniční trať, další jen luční společenstva. Místa navržená ke zvláštnímu režimu ochrany náleží k části zvané Žalustínská vrchovina.
Specifické prostředí hliníku, kde se střídají vlhké a suché části, tvoří výhodné místo pro vývoj rostlinných a živočišných populací závislých na holých až polozastíněných svazích nebo naopak vyhřátých mokřadech.
Výjimečné prostředí tady začalo vznikat po roce 1993, kdy skončila poslední těžba. Od té doby si příroda modeluje toto jedinečný prostor sama.
Z kriticky ohrožených druhů rostlin se v lokalitě daří především pětiprstce hustokvěté, silně ohroženému vstavači vojenskému, kruštíku bahennímu a také ohroženému hořci křížatému a lnu
tenkolistému. Mezi ohrožené druhy bezobratlých, kteří se usadili v hliništi, patří kudlanka nábožná, modrásek hořcový, ohniváček černočárný, batolec červený, otakárek ovocný, otakárek fenyklový, svižník polní, svižník německý a zlatohlávek tmavý. Z obojživelníků jde i o silně ohroženou kuňku žlutobřichou, čolka obecného, rosničku zelenou, ještěrku obecnou, užovku hladkou a užovku obojkovou.
Vyhlášením Přírodní památky Velický hliník dojde také k zajištění ochrany evropsky významné lokality Javorník-hliník, která byla kvůli výskytu evropsky významné kuňky žlutobřiché připsána na seznam evropsky významných lokalit Natura 2000.
Specifické ochranné pásmo vznikne na přibližně 5,6 hektaru. Po vyhlášení, jehož termín dosud nebyl přesně stanoven, bude území přírodní památky označeno tabulemi se státním znakem a pruhovým značením.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist