Z deníku archeologa aneb Střípky minulosti XII.

Z deníku archeologa aneb Střípky minulosti XII.
Foto: Dana Menoušková  /  Zachovaná část kachle s latinským nápisem a osobním znakem Jana Filipce.
Uherské Hradiště Zajímavosti 29 / 04 / 2023

Co vypráví středověký kachel? Jeho řemeslné provedení dokáže vypovědět více, než bychom od němého svědka minulosti patrně očekávali.

Dějiny dnešního Uherského Hradiště sahají hluboko před rok 1257, kdy se o městu dočítáme v první písemné zmínce. Mohli jsme se o tom ostatně přesvědčit při četných archeologických výzkumech, které probíhaly v době nedávno minulé (rekonstrukce ulic Prostřední a Mlýnská v roce 2022, záchranný archeologický výzkum v areálu bývalé sodovkárny na přelomu let 2020 a 2021 aj.) či dříve v minulosti. O jednom takovém starším archeologickém výzkumu se dočtete i v následujícím textu.

Výzkum na Otakarově ulici

Někteří z vás si jistě vzpomenou na přelom 70. a 80. let minulého století, kdy probíhal v blízkosti nynější Galerie Slováckého muzea na ulici Otakarově rozsáhlý archeologický výzkum, jenž přinesl důležité poznatky k vývoji předvelkomoravského, velkomoravského i středověkého a novověkého osídlení místa i města. Jedním z jeho velmi cenných přínosů jsou ale i četné archeologické nálezy, které dnes můžete najít v novém archeologickém pracovišti Slováckého muzea, které je součástí Památníku Velké Moravy - Cyrilometodějského centra ve Starém Městě. Mezi jinými jsou to i nálezy komorových kachlů z konce 15. až počátku 16. století, neboť v místě výzkumu sídlili ve středověku hrnčíři, kteří kachle vyráběli. Z jejich dílen vzešly různé reliéfně zdobené kusy, které v sobě snoubily praktičnost denně používaného předmětu, ale i snahu po estetickém zpracování. Z keramických kachlů se stavěla středověká a raně novověká kamna, ale byla i důležitým výtvarným prostředkem vyjadřujícím oblíbená a aktuální témata dané doby.

Dešifrace takřka detektivní

Jedním takovým je i reliéf kachle s motivem mitry, biskupské hole, s latinským nápisem a osobním znakem velkovaradínského biskupa, olomouckého administrátora, posléze ještě zakladatele františkánského kláštera v Uherském Hradišti a významné osobnosti nejen středoevropské politiky konce 15. a počátku 16. století - Jana Filipce. Určení tohoto ojedinělého motivu se podařilo až půl století po vlastním nálezu, a to díky šťastně zachovanému osobnímu znaku Jana Filipce (hrot jednoho ze tří zkřížených šípů) a díky rozšifrování latinského textu z nápisové pásky. Text, který je na kachli ve zkratce zachován, tak čteme ve směru hodinových ručiček jako: Reverendus in Christo pater dominus episcopus Waradiensis ecclesiae Dei gratia /Ioannes etc./." V překladu tedy: „Důstojný v Kristu otec pan biskup kostela varadínského z Boží milosti /Jan atd./“. Týž kachlový reliéf byl nově objeven také ve Veselí nad Moravou a souvisí patrně s otopným zařízením pro tamější hrad (dnes zámek).

Motiv z Uherského Hradiště je v širším slova smyslu odrazem politické a kulturní situace, vlivem níž se Morava v letech 1469-1490 dostala pod správu uherského krále Matyáše Korvína. Čilé kulturní a hospodářské styky, které mezi Moravou a Uhrami již existovaly, se v období Matyášovy vlády ještě prohloubily. Docházelo tak nejen k těsnějšímu provázání osobních vazeb, ale také k posílení obchodu a řemesel. Střídmý, výtvarně lapidárně stylizovaný reliéf uherskohradišťského kachle tuto situaci odráží stylově (snahou po již renesančním ztvárnění) i historicky (zachycuje postavu dalekosáhle překračující hranice Moravy, přesto s úzkými vazbami k regionu). Také souvislosti a analogie k výtvarně svébytnému konceptu kachle lze najít především v regionálních památkách. Je mu blízký jednoduchý, renesancí již ovlivněný styl pískovcového náhrobníku biskupa Jana Filipce ze sakristie františkánského kostela v Uherském Hradišti. Poukázat lze i na další kamenickou výzdobu z františkánského kláštera související s Janem Filipcem, která je patrná pouhým okem i při procházkách kolem kostela i někdejšího kláštera. Je jí reliéf biskupské mitry pod římsou jižní stěny presbytáře kostela a osobní znak Jana Filipce (tři zkřížené hroty šípů) a znak biskupské mitry na průčelí východního křídla kláštera.

Osobnost Jana Filipce

Původně prostějovský rodák, posléze velkovaradínský biskup, administrátor olomouckého biskupství a jeden z nejvýznamnějších diplomatů ve službách Matyáše Korvína Jan Filipec (asi 1431-1509), který se výrazně podílel na formování Matyášovy zahraniční politiky v osmdesátých letech 15. století, započal svoji kariéru patrně ve službách moravského zemského hejtmana Jana Tovačovského z Cimburka jako písař. Za jeho diplomatickou kariérou v královské kanceláři a za jeho významným postavením u dvora stály Filipcovy dobré znalosti moravské problematiky, jeho mimořádné schopnosti a politický přehled, s nímž přispěl i k mírovým rozhovorům a následnému urovnání situace roku 1478 mezi uherským panovníkem a českým králem. Již v roce 1476 byl povýšený do šlechtického stavu a byl jmenován biskupem ve Velkém Varadínu (dnešní Oradea v Rumunsku), od roku 1482 spravoval i olomouckou diecézi. V roce 1490 sehrál rozhodující roli při volbě Vladislava Jagellonského uherským králem. Po korunovaci Vladislava Jagellonského rezignoval na všechny své politické i církevní posty. Když vypořádal svůj majetek, vstoupil roku 1492 do františkánského kláštera. I v době, kdy se stáhl do ústraní, měl Filipec stále obrovskou autoritu a příležitostně jej tak využíval i Vladislav Jagellonský. Také v rámci českých zemí udržoval kontakty s dřívějšími politickými partnery - známá je např. korespondence s významnými šlechtici té doby - s  Vilémem z Pernštejna či Petrem z Rožmberka. Svých cenných kontaktů využíval i ve prospěch františkánského řádu. O úctě, které se Filipec těšil, svědčí také fakt, že místo jeho posledního odpočinku navštívil nedlouho po Filipcově smrti i panovník Vladislav Jagellonský.

Jan Filipec v Hradišti a okolí

Rodáka z Prostějova pojily s moravsko-slovenským pomezím, potažmo s (Uherským) Hradištěm nejen františkánský klášter, jehož se stal zakladatelem a v jehož zdech našel i místo posledního odpočinku, ale také osobní a rodinné vazby. Uherská Skalice s františkánským klášterem z roku 1467 se často stávala místem pobytu královského důvěrníka na jeho cestách z Budína na Moravu. Soukromé aktivity v pohraničním kraji pak napřímil k zajištění svého synovce Jana z Kunovic (syn Filipcovy sestry Zuzany a Duchka z Bydžova), jemuž zajistil výnosný statek tvořený Kunovicemi a okolím. Synovec Jan tak na Filipcovy náklady studoval nejprve v Olomouci, od roku 1493 na univerzitě v Lipsku, posléze v Bologni. A díky dobré průpravě, kontaktům a majetkovému zajištění se Jan z Kunovic stal v první polovině 16. století nejvyšším komorníkem Markrabství moravského a současně jedním z ochránců nově založeného františkánského kláštera v Uherském Hradišti. Roku 1506 pak zásluhou strýce obdržel do správy i město Uherský Brod, které se tak z královského stalo poddanským městem. S rodem z Kunovic je pak spojena i doba rozkvětu tohoto města.

Exkurzem do doby počátku 16. století se náš archeologický seriál blíží k závěru - v jeho předposledním díle si přiblížíme otázku konzervace a restaurování movitých nálezů.

autor: Dana Menoušková, archeoložka Slováckého muzea

Tagy článku

TOPlist