Základní škola Hluk se inspiruje novými trendy a zkušenostmi

Základní škola Hluk se inspiruje novými trendy a zkušenostmi
Foto: ilustrační foto  /  Ředitelka ZŠ Hluk Jitka Jančíková.
Hluk Zajímavosti 10 / 03 / 2021

Základní škola Hluk s kapacitou 500 žáků je jedinou školou v obci, zřizovanou městem Hluk. Školní vzdělávací program vychází z cílů základního vzdělávání, z výchovných a vzdělávacích potřeb a zájmů žáků, z podmínek a vzdělávacích tradic školy.

„Nechceme se nijak výrazně profilovat. Naším cílem je vychovávat a vzdělávat žáky tak, aby z nich byli samostatní, vzdělaní mladí lidé, kteří se dobře zorientují v dnešním světě,“ říká ředitelka Jitka Jančíková.

Škola klade důraz na zdravý životní styl, sportování, kulturní tradice a přírodní krásy města a okolí. Vede žáky k pozitivnímu přístupu k výuce a vzdělávání tak, aby škola vychovala člověka schopného řešit situace běžného života, řešit problémy, přistupovat k nim uvědoměle a aktivně, zaujmout určitý postoj a prezentovat jej. Vychovat člověka, který má touhu podílet se sám na svém dalším sebevzdělávání, získávání dalších vědomostí, dovedností a návyků, který je schopen chápat všeobecné souvislosti ve společnosti, přírodě, zdraví a kultuře, člověka, který se stane platným a užitečným členem společnosti a který si je vědom odpovědnosti za své jednání.

Velkou pozornost věnuje integraci žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními nebo žákům s podpůrnými opatřeními prvního až čtvrtého stupně.

Vzdělávací obsah předmětů speciálně pedagogické péče přizpůsobuje vzdělávacím možnostem a předpokladům žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními v rámci IVP. Nezapomíná ani na žáky mimořádně nadané. Vede je k rozšiřování učiva především v těch předmětech, kde se projevuje mimořádné nadání a zájem žáka.

„Máme stabilní učitelský sbor, což si myslím je velká výhoda,“ pyšní se ředitelka. „Některé změny samozřejmě proběhly, ale důvodem byly odchody do starobního důchodu, na mateřskou dovolenou nebo stěhování. Vždy jsme se snažili najít adekvátní náhradu. V některých případech jsme zaměstnali i naše bývalé žáky, z čehož máme radost,“ dodala Jančíková.

V budovách školy se nachází 18 kmenových tříd a 7 odborných pracoven vybavených pomůckami a didaktickou technikou. Ve výuce je využíváno 24 interaktivních tabulí, nebo interaktivních dataprojektorů s keramickou tabulí. Nechybí školní počítačová síť a internet dostupný na všech místech školy. „Máme nové prostory pro výuku ICT, chemie, fyziky a přírodopisu,“ pochlubila se ředitelka. „Co se týká vybavení učeben, inspirací nám byly různé školy, kde podobné rekonstrukce proběhly. Naším cílem bylo vytvořit moderní, příjemné prostředí ke vzdělávání. A to se myslím povedlo!“  Materiální vybavení školy je neustále doplňováno a modernizováno na základě požadavků vyučujících.

Pro hodiny tělesné výchovy je využívána nejen školní tělocvična, ale i sportovní hala a sportovní hřiště TJ Spartak Hluk. Velkým přínosem pro žáky bylo umístění sportovního nářadí na školní dvůr, které je využíváno při výuce i ve volném čase žáků.

O žáky nižších ročníků je ve škole postaráno až do pozdních odpoledních hodin. Děti mohou organizovaně trávit čas v krásné a dobře vybavené školní družině. Škola spolupracuje s dalšími příspěvkovými organizacemi města - DDM Hluk, ZUŠ Uherský Ostroh - pobočka Hluk, MŠ Hluk, Sport Hluk.  Při škole pracuje Rodičovské sdružení při ZŠ Hluk.

V rámci spolupráce škol se škola z Hluku zapojila do nových aktivit vzdělávání na živou výuku Lidé a peníze. „Finanční gramotnost je zařazena průřezem do vzdělávání v různých ročnících,“ připomíná Jančíková. „V sedmém ročníku máme zařazený přímo předmět cvičení z matematiky a finanční gramotnost.“

Nový program finanční gramotnost byl vybrán z nabídky MAS Horňácko a Ostrožsko. Jeho součástí je proškolení učitelů, jak program zařadit do výuky a využití různých výukových materiálů. Oblastí kooperace je zapojení do vzájemné spolupráce škol a sdílení zkušeností se ZŠ Ostrožská Nová Ves.

„V rámci této aktivity jsme získali výukové koberce pro první  stupeň,“ poznamenala ředitelka.

Projekt MAP II. ORP Veselí nad Moravou - Ostrožsko - Kunovice vyslal ředitelku ZŠ Hluk Jitku Jančíkovou za inspirací a poznáním do Slovinska. Tady získala prostor pro rozhovory, sdílení různých zkušeností, nápadů s řediteli a ředitelkami místních škol a poznala školský systém ve Slovinsku.

„Zaujala mě řada drobnosti,“ vzpomíná ředitelka na výzdobu školy nebo drobné dárečky. „Byly to výrobky žáků, jednoduché, nápadité. Tyto jsem např. předala našim výtvarníkům,“ uzavřela Jančíková.

 

 

Distanční výuka v době koronavirové

 

„Musím říci, že nejsme rádi a chceme děti do školy. Dále bych řekla velmi lakonicky: Děláme, co můžeme,“ reagovala ředitelka školy, která popsala, jak distanční výuka v ZŠ Hluk funguje.

Na prvním stupni si rozvrh určují samy paní učitelky. Největší zastoupení ve výuce mají matematika a český jazyk, dále angličtina. Vlastivěda a přírodověda většinou 1x týdně.

Na druhém stupni má každá třída vytvořený distanční rozvrh. Většinou jsou to tři hodiny online výuky denně, zbytek je výuka nepřímá - plnění zadaných úkolů. Největší zastoupení mají opět matematika a český jazyk, dále pak angličtina a další předměty.

Výchovy řeší většinou prostřednictvím různých výzev - např. výtvarná. Dále formou zadání různých prezentací na určité téma, skupinových prací apod. Do tělesné výchovy mají výzvu, kde žáci do připraveného kalendáře zapisují své pohybové aktivity a tím sbírají body. Tento systém vytvořili na základě doporučení MŠMT. Probíhá také online příprava na přijímací zkoušky pro 9. ročník.

Pokud má žák nějaký problém, může se přihlásit na doučování, které učitelé poskytují, např. v matematice.  Jsou umožněné konzultace 1 žák - 1 pedagog. I tato možnost je některými žáky využívána.  Žáci, kteří nemají možnost tisku pracovních listů, mají pracovní listy připravené v zádveří školy.

Učitelé využívají různá školení, kde jsou jim poskytnuty rady a doporučení, jak zkvalitnit distanční výuku, např. program Geogebra nebo práce v TEAMS a jiné.

„Přesto musím konstatovat, že se projevuje, kdo má doma dobré zázemí a podporu a kdo ne,“ říká Jančíková. „Mezi žáky se čím dál více rozevírají nůžky. Z toho vyplývá, že jedním z našich cílů je v tuto chvíli především podchytit tyto tzv. selhávající žáky a podržet je, podat jim pomocnou ruku!“ uzavírá naše povídání ředitelka ZŠ Hluk.

 

Galerie

ZŠ Hluk ve fotografiích

ZŠ Hluk ve fotografiích

06 / 03 / 2021

Tagy článku

TOPlist