Až 10 let zpoždění nabírají důležité dopravní stavby kvůli špatně nastaveným zákonům

Až 10 let zpoždění nabírají důležité dopravní stavby kvůli špatně nastaveným zákonům
Foto: sal  /  Musíme mít takové zákony, které hájí především zájmy naprosté většiny občanů, prohlásil Libor Lukáš.
Zlínský kraj Zprávy 30 / 09 / 2019

Jedinou cestou, jak překonat neschopnost státu realizovat páteřní dopravní infrastrukturu v dohledné době, je změna zákonů. Jejich současná podoba způsobuje, že mnohé projekty nabírají zpoždění až 10 let. Reálně tak hrozí, že Česká republika bude čelit komplikacím při čerpání evropských financí. Navíc se ještě více prohloubí zaostalost dopravní infrastruktury oproti sousedním zemím. I to zaznělo na mezinárodní konferenci Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů. Její devátý ročník tradičně hostily Luhačovice.
Odborníci se snaží rozhýbat výstavbu chybějících dálnic na Moravě. Jejich absence má za následek pomalejší ekonomický růst, nižší mzdy, ale třeba i komplikace v rozvoji cestovního ruchu či lázeňství.
V čem je problém? Hlavně ve špatné legislativě!
„Proces přípravy strategických projektů v Česku je nenormální, zdlouhavý a de facto neřiditelný. Současný stav chceme všichni změnit, ale musíme to udělat, nikoliv o tom pouze řečnit. Strategické infrastrukturní projekty jsou v područí špatně nastavené legislativy, což ve svém důsledku nekontrolovatelně prodlužuje proces přípravy jednotlivých projektů,“ uvedl předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě Libor Lukáš.
A demonstroval to na jasných číslech. Dnes je v naší zemi 1 244 kilometrů dálnic, ale stále chybí vystavět ještě dalších 832 kilometrů. V našem regionu jde především o dostavbu dálnice D55, která má zpoždění více než 10 let. „Navíc Česká republika dlouhodobě zaostává také v mezinárodním srovnání,” dodal Lukáš.
Účastníci konference pozitivně hodnotili další připravovanou novelu zákona o urychlení výstavby infrastruktury. Současně podpořili urychlené řešení změny stavebního zákona tak, aby alespoň v základních parametrech řešil zásadní nedostatky, které neumožňují urychlení přípravy staveb.
„Musíme mít takové zákony, které hájí především zájmy naprosté většiny občanů. Současný stav, kdy doslova „pár jednotlivců“ může svými vymyšlenými obstrukcemi mařit strategické projekty státu, není stavem normálním a je třeba jej co nejdříve změnit,“ podotýká Libor Lukáš.
Přítomní ekonomové upozornili, že Česko v posledních patnácti letech málo investuje do infrastruktury, což je faktor, který bude mít přímý dopad na růst HDP, a tedy i na rozvoj a konkurenceschpnost naší země.

V tomto smyslu přijali účastníci konference také tzv. Luhačovickou výzvu, která má být důrazným apelem na vládu a zákonodárce, aby se problematikou chybějící infrastruktury konečně vážně zabývali.

LUHAČOVICKÁ VÝZVA 2019
Účastníci mezinárodní konference „Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“ se shodli na následujících závěrech:
•    Komplikovanost legislativy pro investorskou přípravu staveb, neumožňuje plynule realizovat jednotlivé záměry, je překážkou rozvoje mobility a představuje zásadní riziko pro dokončení strategických investic v České republiky v reálném čase.
•    Pro urychlení přípravy staveb neprodleně přijmout připravovanou novelu zákona 419/2009 „O urychlení výstavby dopravní infrastruktury“ se zavedením „fikce souhlasu“, či minimalizace počtu samostatných správních rozhodnutí.  Je nutné zamezit obstrukční činnosti mnoha ekologických spolků, aby jejich podněty, včetně zákona O Ochraně přírody a krajiny (zákon 114/1992), byly řešeny v rámci EIA a aby nedocházelo k účelovému napadání podkladových rozhodnutí a dosáhlo se časové optimalizace v rámci povolování staveb
•    Provést novelizaci §149 zákona 500/2004 správní řád tak, aby bylo zamezeno jeho zneužívání v žádostech o prověření resp. potvrzení či změnu závazných stanovisek v odvolacích řízeních.  Urychlit přípravu novely Stavebního zákona jako zásadního opatření k urychlení přípravy a realizace staveb
•    Konkurenceschopné dopravní propojení, navazující na mezinárodní dopravní transevropskou síť „TEN T“ nemá Střední a Východní Morava na dostatečně kvalitní úrovni. Některé prioritní stavby jsou dlouhodobě blokovány obstrukčním přístupem ekologických aktivistů. Výčet prioritních dopravních investic je Přílohou Luhačovické výzvy 2019.
•    Provést revizi současného modelu financování dopravní infrastruktury, který dostatečně neumožňuje naplňovat dlouhodobé cíle Dopravní politiky ČR, tj. dobudování prioritní sítě do roku 2030. Strategické rozhodnutí o přenastavení způsobu financování infrastrukturních projektů pro období 2020+, by mělo vycházet z rozpočtové předvídatelnosti, dlouhodobosti, včetně využití soukromého kapitálu. Strategie financování silnic II a III třídy, nemůže stát pouze na zodpovědností krajů, ale musí být také součástí dopravní politiky ČR.
•    Zvýšit podíl veřejných investic do infrastruktury, jako klíčového předpokladu pro rozvoj země
Konsensuálně přijato účastníky mezinárodní konference

Účastníci mezinárodní konference „Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“ považují za důležité dokončit přípravu a realizovat důležité infrastrukturní projekty v regionu Střední a Východní Moravy a slovenského Pováží:

V oblasti silniční infrastruktury:
• Dořešit obstrukční postup ekologických aktivistů, vydat stavební povolení a zahájit výstavbu dálnice D49 jako součást evropské sítě „core network“ stavbou 4901 v úseku Hulín – Fryšták a urychlit přípravu navazujících staveb 4902 v úseku Fryšták-Lípa pokračováním na Vizovice a dále na hranici ČR/SR Střelná a na slovenské straně připravit a realizovat navazující rychlostní silnici R6 Lazy pod Makytou - Púchov s napojením na D1 (Beluša/SR), a učinit tak zásadní posun v propojení Střední a Východní Moravy se sousedními regiony Slovenska.
• Dořešit obstrukční činnost ekologických spolků a urychlit přípravu chybějícího moravského úseku D1 stavby 136 Říkovice – Přerov, jako hlavní dopravní tepny spojující západ s východem republiky.
• urychlit přípravu a výstavbu dálnice D55 v úseku Olomouc - Přerov a v úseku Otrokovice – Staré  Město - Uherské Hradiště - Bzenec s prodloužením do Hodonína a Břeclavi a napojením na dálnici D2. V roce 2020 zahájit výstavbu úseků Babice-Staré Město a Staré Město-Moravský Písek. Dořešit technické řešení průchodu trasy D55 v lokalitě „Bzenecké Doubravy“ V  návaznosti na D55 urychlit přípravu tzv. východní tangenty jako součást obchvatu města Olomouce.
• v kontextu závěrů Studie proveditelnosti D55  připravovat rovněž i důležité silniční propojení – „Propojení silnice  I/50 a I/55“ (u Uherského Hradiště a Kunovic),
•  pokračovat v přípravě a výstavbě silnice I/35 Valašské Meziříčí – Palačov (D48) a přípravě silnice I/57 obchvat Valašské Meziříčí s pokračováním na Vsetín.
• Přijmout účinná opatření k významnému urychlení přípravy jednotlivých úseků D35, v úseku Hradec Králové - Mohelnice jako strategického kapacitního propojení ČR v západovýchodním směru.
• urychlit přípravu a realizaci rychlostní silnice I/44 v úseku Mohelnice – Jeseník v rámci severojižního propojení Olomouckého kraje a její napojení na dálnici D35.
• Urychleně dokončit výstavbu silnice E75/11 spojující D48 na české straně, vedoucí přes Jablunkov do Žiliny. Jedná se především o úsek „Třanovice - Nebory“ na české straně a o úsek Česko – slovenská st. hranice – Brodno, na slovenské straně.

V oblasti železniční infrastruktury:
• urychleně dokončit přípravu stavby a realizovat modernizaci trati č. 331 Otrokovice – Zlín – Vizovice (včetně dopravního terminálu Zlín-město).
• urychlit proces přípravy a realizaci modernizace a zdvoukolejnění trati Brno-Přerov a elektrizaci navazujícího propojení Kojetín – Kroměříž – Hulín, a tím připojení krajského města Zlín do koncepce Rychlých spojení na železnici.
• urychlit proces přípravy a realizace modernizace a elektrizace trati Staré Město-Uherské Hradiště-Veselí nad Moravou-Kunovice-Uh. Brod- Luhačovice- Bojkovice-Brumov Bylnice.
• urychlit proces přípravy a realizace modernizace 9. nákladního železničního koridoru v TEN-T v úseku Hranice na Moravě-Valašské Meziříčí- Vsetín-Horní Lideč s prioritní realizací železniční stanice Vsetín.

V oblasti vodní dopravy:
• pokračovat v přípravě výstavby plavební komory na řece Moravě – jez Bělov, čímž dojde k očekávanému prodloužení turistické trasy Baťova kanálu z Rohatce až do Kroměříže.
• pokračovat v přípravě plavebního propojení rekreační oblasti „Pahrbek“ v Napajedlech s korytem řeky Moravy.

TOPlist