Blahová: Nikdo nechce být na stáří odsunut někam daleko od domova

Blahová: Nikdo nechce být na stáří odsunut někam daleko od domova
Michaela Blahová, krajská radní pro sociální oblast.
Zlín Zprávy 29 / 07 / 2019

Lidovecká radní Zlínského kraje pro sociální oblast Michaela Blahová vysvětluje záměr na předání péče o seniory městům, obcím nebo jiným organizacím.

Proč záměr vůbec vznikl?
Hlavním důvodem je víc přiblížit poskytování služeb pro seniory do míst, kde lidé skutečně žijí, se kterými jsou spjati a přejí si zde zůstat i v době, kdy již vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a sociální situaci potřebují pomoc.

A konkrétní cíl?
Tím je větší propojení pobytové služby pro seniory se samosprávami daných měst a obcí. U ambulantních či terénních služeb typu pečovatelská služba, denní stacionáře a další již toto propojení do značné míry existuje, kdy tyto služby jsou zpravidla zajišťovány buď obcemi, či místními neziskovými organizacemi. U pobytových sociálních služeb typu domovy pro seniory či domovy se zvláštním režimem pro seniory Zlínský kraj ve větší míře než ostatní kraje zabezpečuje pobytové sociální služby pro seniory prostřednictvím svých příspěvkových organizací. Ovšem kraj má ze zákona o sociálních službách především povinnost vytvářet a zabezpečovat dostupnou síť sociálních služeb, nemá zákonnou povinnost tyto služby provozovat či je zřizovat. To znamená, že má zejména tzv. koordinační roli. Ve Zlínském kraji se snažíme, aby základní služby byly v kraji rozprostřeny v celém regionu, a snažíme se pokrývat i tzv. bílá místa - kde jsou služby pro občany nedostupné. Uvedený záměr předat poskytování sociálních služeb pro seniory jiným poskytovatelům vychází ze schváleného strategického dokumentu - Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2020-2022, kde je mimo jiné uvedeno, že kraj se bude zaměřovat zejména na poskytování pobytových služeb pro specifické cílové skupiny.

Rada současně souhlasí s tím, aby se Sociální služby Uherské Hradiště, což je vůbec největší příspěvková organizace svého druhu v zemi, pustily do „optimalizace a restrukturalizace“. Co to konkrétně znamená?
Organizace Sociální služby Uh. Hradiště, p. o., je největší příspěvkovou organizací poskytující sociální služby v České republice (cca 930 zaměstnanců, 4 domovy pro seniory, 4  domovy se zvláštním režimem, 10 domovů pro osoby se zdravotním postižením, 8 služeb chráněných bydlení a další služby). V současně době organizace prochází a i do budoucna bude procházet zásadními změnami, a to zejména vlivem měnících se potřeb a požadavků kladených na sociální služby v regionu a zvyšujících se nároků na kvalitu poskytované služby. Tyto změny jsou vyjádřeny zejména transformačními procesy v organizaci, a to jak postupnou transformací služeb domovů pro seniory na službu domovy se zvláštním režimem pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí a jinými typy demence, tak zejména transformací ústavních pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením a s tím související vznik nových služeb komunitního typu (zejména chráněná bydlení). Uvedené změny rozvoje organizace kladou na její vedení i jednotlivé organizační složky značné organizační, personální i technické nároky, přičemž stávající model řízení již není nejvhodnějším modelem. Transformační procesy v organizaci společně se záměrem předávat pobytové sociální služby pro seniory jiným poskytovatelům jsou hlavními impulsy pro záměr optimalizace a restrukturalizace příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště. Tímto krokem chceme flexibilně reagovat na všechny změny a zajistit efektivnější řízení jednotlivých služeb a zvyšovat kvalitu péče pro naše občany. Nedá mi nezmínit i velké kapacity domovů pro osoby se zdravotním postižením právě v okrese Uherské Hradiště, kdy kapacity v těchto zařízeních se během let citelně snížily. Rodiny se v současné době o své děti se zdravotním postižením, i s nejvyšší podporou, starají samy a spíše potřebují jiné typy služeb. O tyto služby, s danou cílovou skupinou, již není takový zájem, mnohé objekty jsou již nyní na polovině či třetině svých původních kapacit, a pokud se zvyšuje zájem, tak právě v jiných okresech či ORP tak, aby své blízké měla rodina v přiměřené vzdálenosti od svého bydliště.

V Radě Zlínského kraje drží většinu KDU-ČSL, která vždy vyjadřovala podporu sociální politice a kladla důraz na spokojené stáří. Souhlasíte vnitřně s chystanými změnami?
Rada Zlínského kraje tyto změny odsouhlasila právě z důvodu zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb v regionech a místech, kde lidé žijí a mají své sociální vazby. Protože kdo z nás chce na stáří být odsunut někde 30 a více km a navíc do nedostupného místa? Některé domovy pro seniory jsou postavené na okrajích měst či obcí, ve velké vzdálenosti od dopravní obslužnosti, a tím se snižuje možná návštěvnost jak rodinných příslušníků, tak i přátel a sousedů, protože se prostě do domova na návštěvu obtížněji dostávají. Starší člověk, který dožívá v domově po celoživotní dřině, péči o své blízké a aktivitě, tak dožívá osamoceně. Takovým smutným ukončením života právě chceme předcházet, a to právě i odsouhlasenými změnami. Prioritou pro Zlínský kraj je zajištění služeb pro seniory  převážně ambulantních (centra denních služeb, denních stacionářů, odlehčovacích služeb) a terénních (pečovatelské služby, osobní asistence, odlehčovací služby) služeb a jejich kombinací, neboť většina lidí si přeje žít a dožívat v kruhu svých blízkých, v domácím prostředí, tam, kde žili celý život, a nechtějí svůj konec prožít osamoceni, sice ve výborné péči, ale přesto bez svého blízkého okolí. Pro ty, kteří z různých důvodů nemohou žít a dožívat ve svém, pak ideálním řešením je zajistit službu nedaleko, spíše komunitního charakteru. A to nám právě ukazují některé obce nebo sdružení obcí, kde zrovna služby chybí, že se snaží budovat služby komunitního charakteru právě pro své občany a chtějí jim tak zajistit spokojené stáří. 

banner
autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist