Expertní stanoviska potvrzují: Záměr nové nemocnice v Malenovicích má vážné nedostatky!

Expertní stanoviska potvrzují: Záměr nové nemocnice v Malenovicích má vážné nedostatky!
Foto: archiv  /  Vizualizace modernizované Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně podle generelu z období po roce 2008.
Zlínský kraj Zprávy 05 / 06 / 2019

Odborníci proto doporučují modernizaci stávajícího areálu KNTB

Nápad Jiřího Čunka na výstavbu nové nemocnice ve Zlíně – Malenovicích má vážné trhliny. Potvrzují to hned tři expertní stanoviska, která získali zastupitelé od předních odborníků v oblasti ekonomiky a řízení nemocnic i znalců v oblasti stavebnictví.

Nezávisle na sobě se všichni odborníci shodují na tom, že investiční záměr nové nemocnice je natolik nezodpovědně zpracovaný, že nedoporučují jeho schválení, natož realizaci výstavby. Ta by znamenala neúměrná rizika pro krajský rozpočet, ekonomickou stabilitu nemocnic, a také dostupnost zdravotní péče ve Zlínském kraji. Navíc návrat ke schválenému generelu modernizace Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně (KNTB) označují za realistický, levnější a stavebně proveditelný tak, aby ze současné KNTB vznikla moderní nemocnice 21. století.

Podle uznávaného ekonoma, doc. Jiřího Schwarze z Centra ekonomických a tržních analýz, má investiční záměr nové nemocnice hned několik zásadních nedostatků. „Charakteristickým rysem studie proveditelnosti je její subjektivita, přičemž celý model financování stojí na vágních předpokladech. Nedostatečná je analýza rizik, chybí alternativní scénáře vývoje, málo realistické jsou socioekonomické předpoklady a tendenční je také přístup k investičním variantám s aprioristickým investičním modelem,“ uvedl doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc. s tím, že právě proto nedoporučuje přechod k realizační fázi projektu.

Podle jeho slov navíc zcela chybí také detailnější analýza, zvažující dopady na ostatní nemocnice v kraji, přičemž investiční záměr také predikuje „nadstřelené“ hodnoty růstu příjmů od zdravotních pojišťoven. „Vysoké zadlužení, spojené pouze s jedním projektem, by velmi pravděpodobně potlačilo nezbytnou investiční aktivitu kraje v ostatních klíčových oblastech. Investiční záměr také opomíjí úvahu o ekonomické stabilitě nemocnic v souvislosti s udržitelností financování projektu z krajského rozpočtu,“ dodal doc. Jiří Schwarz, který mimo jiné působil jako děkan Národohospodářské fakulty VŠE Praha, nebo jako člen Národní ekonomické rady vlády.

Další posudek zpracoval dlouholetý ředitel Fakultní nemocnice Olomouc, doc. MUDr. Václav Rýznar, CSc., MBA. „Vzhledem k tomu, že za mého vedení FN Olomouc se postavila prakticky nová nemocnice, tak mám k této problematice dost blízko. Z racionálního, technického i finančního pohledu má koncepce modernizace současné KNTB na misce vah větší váhu než výstavba nemocnice v Malenovicích,“ dospěl k jednoznačnému závěru doc. Václav Rýznar.  

Podle jeho názoru je nejlepším řešením co nejdříve zahájit dostavbu, postupnou modernizaci a rekonstrukci současné KNTB podle odsouhlaseného generelu z období po roce 2008. „Generel modernizace a rekonstrukce KNTB je propracovaný do detailu, je racionální a umožňuje vznik prakticky nové moderní nemocnice ve stávajícím areálu,“ dodal doc. Rýznar, který upozornil také na to, že investiční záměr nové nemocnice v Malenovicích zásadním způsobem poddimenzoval nutné náklady na technologie a vybavení nemocnice.

„Při stavbě nemocnic v celém světě obecně platí, že stavební objekty mají hodnotu koeficientu 1.0, technologie a vybavení mají koeficient 1.5 až 2.0. Tato metodika není v nákladech na výstavbu nemocnice v Malenovicích dostatečně zahrnuta. Z toho plyne, že celkové náklady (stavební i technologické) budou podstatně vyšší, a to v řádech 100 - 200%,“ vysvětlil doc. Václav Rýznar.

Podobný názor zastává také znalec v oblasti stavebnictví, Ing. Zdeněk Havel, který po provedených analýzách mohl ve svém posudku konstatovat, že všechny budovy současného areálu KNTB jsou po statické stránce vyhovující a splňují předpoklady také pro zamýšlenou rekonstrukci. „S ohledem na provedené posouzení lze očekávat, že se celková úspora investičních nákladů na využití a rekonstrukci budov v areálu stávající nemocnice KNTB bude pohybovat v rozsahu cca 25% oproti ceně novostavby v Malenovicích,“ konstatoval znalec Zdeněk Havel.

„Náklady na výstavbu nových objektů ve stávajícím areálu a náklady na rekonstrukci stávajících objektů budou bezesporu podstatně nižší než výstavba celého areálu v Malenovicích. Nebude nutné realizovat celý systém inženýrských sítí a obslužných provozů v novém areálu. Celý areál je určen územním plánem k občanské vybavenosti a parametry pozemku zajišťují postupnou modernizaci,“ dodal Havel, který také preferuje postup podle stále platného generelu modernizace KNTB.

„Nemocnice je tímto konceptem dotvořena na moderní a funkční celek. Nově vybudovaná interna s příslušnými provozy a podzemní komunikací by vytvořila funkční areál – polyblok, který je nejmodernější koncepcí výstavby nemocnic ve světě,“ dodal Havel.

autor: tisková zpráva

Tagy článku

TOPlist