„Nejsme zloději. Na zahradu jsme měli morální i věcné právo“

„Nejsme zloději. Na zahradu jsme měli morální i věcné právo“
Foto: sal  /  Klášterní zahrada v Uherském Brodě, předmět další slovní půtky mezi brodskou opozicí a koalicí.
Uherský Brod Zprávy 10 / 08 / 2016

Stále nekončící spor mezi bývalým a současným starostou Uherského Brodu o to, jestli koaliční zastupitelé způsobili městu finanční újmu, je také pod drobnohledem dominikánů. Jejich řád hraje v řečnickém duelu exstarosty Ladislava Kryštofa s jeho nástupcem Patrikem Kunčarem hlavní roli. Jde o to, že koaliční zastupitelé v červnu odhlasovali dar dominikánskému řádu v podobě klášterní zahrady.  Dominikáni vzápětí stáhli jednu ze svých žalob. Opozice to považuje za nehospodárné jednání města, Ladislav Kryštof navíc vyčíslil údajnou škodu na zhruba 6 milionů korun. Koalice tento názor odmítá.
„Jde sice o politickou hru vzájemných osočování mezi koalicí a opozicí, ale do této hry byl vtažen i náš klášter. Byl označen za toho, který k pozemku přišel neoprávněně, tedy za zloděje. A to se mě osobně týká. Soud o pozemek probíhal přímo s mým souhlasem. Plánovaná dohoda s městem, kde náš klášter ustoupil od žalob na jiné pozemky města, byla označena za společný komplot,“ říká Jan Rajlich, představený dominikánského kláštera.

Město získalo zahradu úřednickou chybou v roce 1991, a proto s parcelou nijak nenakládalo. Laicky řečeno, dominikánský řád získal nyní darem něco, co mu vždy patřilo. Přesto se zahrada stala třecím kamenem stále jiskřícího politického sporu.
Náš klášter měl nejen morální, ale i věcné právo na tento pozemek. Město mělo soud předem prohraný. Byla jen otázka, který soud naše vlastnické právo potvrdí. Naštěstí v případě flagrantního porušení práv není poslední instancí k odvolání soud v České republice. Cituji tedy přímo ze žaloby, kterou náš klášter na město podal: Pozemek č. kat. 214 byl rozdělen na základě výkazu změn z roku 1954 na pozemky č. kat. 214/1, č. kat. 214/2, 214/3, jak vyplývá z knihovní vložky č. 85, položky A/1 ze dne 27. května 1957. Jako vlastník pozemku je v knihovní vložce č. 85, položce B/1 uveden Dominicaner Convent. Celý pozemek č. kat. 214 v k. ú. Uherský Brod byl na základě darovací smlouvy Náboženskou maticí bezplatně převeden do vlastnictví Československého státu - ONV Uherský Brod. Darovací smlouva byla schválena dne 5. října 1960 Ministerstvem školství a kultury. V darovací smlouvě je uvedeno, že pozemek č. kat. 214 pochází z majetkové podstaty Konventu dominikánů v Uherském Brodě, konec citace ze žaloby.  Nikdo z dominikánů nedal Náboženské matici plnou moc disponovat naším majetkem.

Opozice vnímá dohoda řádu s městem jako komplot. Domníváte se, že je možné postavit dohodu do této roviny?
Dohoda s městem má ráz mimosoudního vyrovnání. Není vynucená ani nikterak zmanipulovaná ani z jedné strany.

Jak na vás zpolitizování „kauzy zahrada“ působí?
Co bych k tomu dodal? Existuje etický profil organizace. Ty se podle něho třídí na legálně pracující mafie, právní, neuvědoměle etické a uvědoměle etické. Legálně fungující mafie se řídí podle hesla „urvi, co můžeš a rychle zmiz“, tedy řídí se strategií dosáhnout beztrestně maximální zisk. Opakované výzvy Ladislava Kryštofa ohledně toho, že si mělo město nechat za nehty pozemek 214/2 a ignorovat práva našeho kláštera, který je jeden z nejstarších právních subjektů ve městě a kterému po celou jeho existenci daný pozemek patřil, mi naznačují, že má „duchovně“ blízko k tomu, aby se město řídilo nejupadlejším etickým profilem. Děkuji městské koalici, že na to neslyší a nebojí se ho.

-------------------------------------------------------
Reakce Ladislava Kryštofa v plném znění:

Původně jsem se již nehodlal opětovně vyjadřovat ke sporu ohledně daru pozemku dominikánům, ale citát Mistra Jana Husa „Nemůže-li pravda býti projevena bez pohoršení, lépe je přijmouti pohoršení, nežli pustiti pravdu“, mě přiměl k další reakci.
Představený kláštera, otec Rajlich, má jako správce mimo jiné v povinnostech se starat o majetek s péčí řádného hospodáře. Jelikož má pocit křivdy a doklady, že pozemek klášterní zahrady byl historickým majetkem dominikánů, obrátil se na soud. To bylo určitě správné řešení, vždyť žijeme v právním státě a kdo jiný, než soudy, má toto právo vykládat.
Obdobně je ale také správcem majetku zastupitelstvo města a má úplně stejnou povinnost správy s péčí řádného hospodáře. To, co vadí opozici, je, že rozhodnutí darovat pozemek bylo v rozporu s hospodárným nakládáním svěřeného majetku. Vždyť za situace, kdy předseda senátu Nejvyššího soudu Jan Eliáš konstatoval, že zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi bylo politické rozhodnutí, že vydán má být pouze majetek v držení státu a za další náleží církvím finanční náhrada, dával městu u soudu velké šance.
Je to právě opozice, která se chce stejně jako správce kláštera chovat s péčí řádného hospodáře, to je podle platné legislativy a je ochotna s pokorou přijmout rozhodnutí soudu. Navíc opozice je daleka nějakého zpochybňování, že pozemek klášterní zahrady nemá patřit dominikánům. Jde jenom o zákonnou povinnost hospodárného nakládání s majetkem města. Pokud by soud rozhodl, že po vydání zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi se sporný pozemek stal řádným majetkem města, třebaže k jeho nabytí došlo chybným zápisem v katastru, tak pozemek by mohl být řádně úplatně převeden v souladu s hospodařením veřejnoprávních korporací.
Překvapuje mě, že představitel kláštera kárá zastupitele, kteří se chtějí chovat v souladu se zákony České republiky, a děkuje těm, kteří takové chování nerespektují.
Zde může být poučným další citát Mistra Jana Husa: “ Jako se nám přikazuje, abychom poslouchali představené, ve věcech dovolených a čestných, tak se nám přikazuje, abychom se jim vzepřeli tváří v tvář, když žijí v rozporu s božskými přikázáními“.

Ladislav Kryštof

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist