Nová šance pro Holešovskou průmyslovou zónu

Nová šance pro Holešovskou průmyslovou zónu
Zlínský kraj Zprávy 30 / 09 / 2016

Zástupci občanských spolků „Za zdravé a krásné Holešovsko“ a „Sdružení pro rozvoj Holešovské zóny“, jenž se intenzivně věnují dění kolem průmyslové zóny v Holešově, vyjadřují společný apel směřovaný k politickým stranám a hnutím, které usilují v letošních krajských volbách o získání mandátů v Zastupitelstvu Zlínského kraje.
Touto cestou chceme veřejně vyzvat nově zvolené zastupitele ke konstruktivnímu přístupu. K tomu, aby byli připraveni odložit vzájemné stranické spory a animozity, aby se pokusili cestou od-borné komunikace a racionální dohody se všemi dotčenými aktéry nalézt vyvážené řešení mezi environmentálními i socioekonomickými hledisky, které souvisejí s realizací průmyslové zóny v Holešově (SPZ Holešov), včetně nezbytné ochrany tamního zdroje pitné vody.
Předseda spolku Za zdravé a krásné Holešovsko Mgr.et Mgr. et Bc. Zdeněk Krajcar uvádí: „Náš spolek se několik let snaží přispět k tomu, aby v územně plánovací dokumentaci kraje, týkající se průmyslové zóny v Holešově, platila jasná pravidla. V této dokumentaci je např. uvedeno: „Plocha je vymezena pro výrobu bez dalšího omezení. Jsme přesvědčeni o tom, že stanovením jasných limitů by vznikla i jiná možnost posouzení záměrů, než prostřednictvím dlouhodobě trvajících správních řízení. Voláme tak zároveň po možnostech, které by umožnily výrazněji urychlit posuzovací a povolovací správní procesy.
Předseda Sdružení pro rozvoj Holešovské zóny doc.ing.arch. Jiří Kotásek CSc poznamenává: „V nedávné době byly zveřejněny výsledky celostátní statistiky, kde se bohužel konstatuje, že průměrná mzda ve Zlínském kraji je předposlední v ČR  a počet obyvatel se nám průběžně snižuje. Je tedy jasné, že bez aktivního přístupu krajské samosprávy se v budoucnosti neobejdeme a současnému trendu našeho zaostávání, můžeme čelit pouze naší aktivní hospodářskou politikou, do které patří i realizace projektu SPZ Holešov“.
Oba spolky se budou snažit o vzájemně koordinovaný přístup k dané problematice. Přejí si, aby toto téma již nadále nerozdělovalo, chtějí být nápomocni politickým představitelům ve  snaze odblokovat patovou situaci kolem projektu SPZ Holešov. V sázce je totiž hodně – jednak tolik potřebný socio-ekonomický, potažmo i dopravní (D49), rozvoj Zlínského kraje a současně také ochrana životního prostředí. V tomto případě vodního zdroje, který má potenciál zásobovat pitnou vodou velké množství obyvatel Zlínského kraje.
Jiří Kotásek prohlašuje: „Jedna z nejvýznamnějších možností jak zajistit hospodářský růst ve Zlínském kraji, je vytvořit příznivé podmínky pro příchod nových investorů a odtraumatizovat situaci kolem Holešovské průmyslové zóny. Pokud se nám to podaří, tak dojde k udržení a vzniku nových pracovních míst a zlepší se perspektiva zajímavého zaměstnání pro absolventy všech typů škol. Rozvoj průmyslu je hlavním městotvorným činitelem. Holešovská zóna je podle mých dlouholetých zkušeností velkou příležitostí pro příliv domácího a zahraničního kapitálu a jsem přesvědčen, že se jedná o rozvojový projekt mající přímý vliv na budoucí pozitivní vývoj v našem kraji.“
Předsedové obou spolků doporučují, aby záhy po krajských volbách vznikla odborná pracovní komise, která by se zabývala problematikou SPZ Holešov. Krajcar k tomu podotýká: „Náš spolek vychází z doporučení tzv. Vyhodnocení vlivu návrhu Zásad územního rozvoje Zlínského kraje…, kde se uvádí: Je tedy nutné vyloučit typ průmyslu ohrožující vodní zdroje… tato problematika by měla být řešena komplexně na úrovni celé plochy, nejen na úrovni jednotlivých záměrů. Je proto vhodné stanovit přípustné druhy průmyslové výroby a limity využití území, které zajistí ochranu tohoto vodního zdroje. Zde vidíme cestu k odblokování patové situace v průmyslové zóně, v implementaci tohoto několik let starého doporučení.“
Představitelé obou občanských spolků se shodli na tom, že se aktivně pokusí přispět k dosažení cíle tohoto apelu. Nechtějí spolupracovat se subjekty, které jdou proti jeho duchu, současně jsou však připraveni přispět ke zprostředkování efektivní komunikace mezi MPO ČR, Zlínským krajem a dalšími institucemi, spolky, které se věnují tématu ochrany životního prostředí v souvislosti se SPZ Holešov.
Spolky reprezentované shora uvedenými předsedy se snaží hledat průsečíky, na kterých je možné se v zájmu rozvoje kraje a ochrany životního prostředí shodnout. Dospěli k tomuto stanovisku po mnoha letech neuspokojivého stavu projektu, který prozatím nepřinesl očekávané pozitivní výsledky.
Byli bychom rádi, kdyby se také politici inspirovali naší snahou věcně komunikovat a hledat racionální řešení, občané Zlínského kraje si to zaslouží. Jsme přesvědčeni, že průmyslová zóna v Holešově má stále šanci.

 

Zdeněk Krajcar, Za zdravé a krásné Holešovsko, z.s.

V Holešově 9.9.2016


 

Jiří Kotásek, Sdružení pro rozvoj Holešovské zóny, z.s.

Ve Zlíně 9.9.2016

 

 

 

 TOPlist