Převrat v Prakšicích byl v souladu se zákonem

Převrat v Prakšicích byl v souladu se zákonem
Foto: ilustrační foto
Prakšice Zprávy 20 / 11 / 2012

Zářijové sesazení starostky Prakšic Ireny Bandriové a jejího zástupce Karla Vlka, na jejichž místa vzápětí nastoupila dvojice Josef Hefka a Petr Buráň, bylo v souladu se zákonem.
Proti nečekané změně se postavilo přes 300 signatářů petice. Libuše Goldmannová, jedna ze tří spoluautorek, se následně podepsala pod žádost o posouzení situace ministerstvem vnitra. Konkrétně se ohradila proti dodatečnému zařazení bodu o odvolání starostky na program jednání zastupitelstva.
Ředitelka odboru dozoru a kontroly veřejné správy ministerstva Marie Kostruhová uvedla, že v případě dodatečného zařazování bodů na program zastupitelstva se jedná o otázku vhodnosti, nikoli zákonnosti postupu zastupitelstva.


???Stanovisko ministerstva vnitra k dodatečnému zařazení bodu na program jednání zastupitelstva obce
Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra obdržel Vaši žádost o posouzení postupu zastupitelstva obce, konkrétně namítáte netransparentnost zařazení dvou zásadních bodů na pořad jednání zastupitelstva obce (odvolání starosty a projednání petice proti tomuto odvolání), aniž by byly tyto body uvedeny ve „zveřejněném programu zastupitelstva“.
?Předesíláme, že ustanovení § 93 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, hovoří o navrženém programu jednání připravovaného zasedání. Podle § 94 zákona o obcích mají tam uvedené subjekty (člen zastupitelstva, rada a výbory) oprávnění podávat návrhy na zařazení na program zasedání, a to i v jeho průběhu (o jejich zařazení na pořad jednání rozhodne zastupitelstvo).
To znamená, že navržený program může doznat na zasedání změn v podobě vypuštění bodů jednání či doplnění nových bodů jednání. Potřeba projednat určitou záležitost může ostatně vyjít najevo teprve na probíhajícím zasedání (např. na základě podnětů zúčastněných občanů) a v takovém případě je zastupitelstvo nepochybně oprávněno k projednání těchto záležitostí přistoupit, a to i nad rámec zveřejněné informace o programu zasedání. K tomu srov. např. rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 331/02, ve kterém Ústavní soud akceptoval možnost zařazení určité záležitosti na pořad jednání zastupitelstva v průběhu zasedání, přičemž v posuzovaném případě byla sporným bodem právě otázka odvolání místostarostky obce.

Z něho lze citovat: „ (…) v případě závažných bodů programu, jakým nesporně odvolání dosavadního místostarosty a volba místostarosty nového je, by nepochybně mělo být ust. § 94 zákona o obcích v praxi, a to z důvodu transparentnosti jednání řádně zvolených zástupců občanů obce a možnosti omezené účasti občanů při projednávání takto ad hoc vznesených návrhů, využíváno zdrženlivým a uváženým způsobem, nevzbuzujícím podezření o jejich účelovém předkládání na poslední chvíli. Zákonná dikce citovaného ustanovení ovšem - jak již bylo řečeno - takové jednání umožňuje (…)“. Zákon přitom nerozlišuje mezi „méně a více závažnými“ body jednání zastupitelstva, jak i konstatoval Ústavní soud ve výše uvedeném nálezu.

V případě dodatečného zařazování bodů na program zasedání zastupitelstva se tak jedná o otázku vhodnosti, nikoli zákonnosti postupu zastupitelstva, a související transparentnost rozhodování zastupitelstva obce. Lze nicméně doporučit, aby se u důležitých bodů jednání volilo jejich dodatečné zařazení na pořad jednání spíše výjimečně.

Občanu obce výše uvedené právo podávat návrhy na zařazení na program jednání ze zákona nesvědčí (§ 94 zákona o obcích), nicméně zákon o obcích přiznává občanům obce, která je územním samosprávným společenstvím občanů, celou řadu oprávnění umožňujících jim podílet se na správě záležitostí obce (na tzv. samostatné působnosti obce), zejména oprávnění dle § 16 odst. 2 zákona o obcích. Dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích je zastupitelstvu obce vyhrazeno volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a odvolávat je z funkce.

Volba a odvolání starosty obce náleží do výlučné pravomoci zastupitelstva a podnět občanů obce (ať ve formě petice či návrhu na projednání věci v zastupitelstvu, které mají občané obce právo podat - § 16 odst. 2 písm. f) zákona o obcích; v případě návrhu podaného 0,5 % občanů obce je zastupitelstvo povinno jej projednat v zákonem uvedené lhůtě) je v tomto směru pro samostatné zastupitelstvo vždy pouhým nezávazným návrhem, který by nicméně mělo vždy projednat a občanům odpovědět, třebaže nemá povinnost mu vyhovět. K projednání petice došlo dle Vašeho vyjádření na zasedání zastupitelstva dne 30. října 2012.

Skutečnost, že člen zastupitelstva byl v okamžiku, kdy byl zvolen starostou, předsedou kontrolního výboru, nebrání aktu volby a zvolení této osoby starostou a neznamená neplatnost volby. Samozřejmě v případě zvolení takové osoby je třeba následně řešit nastalý rozpor s § 119 odst. 1 zákona o obcích, týkající se složení finančního výboru; k tomu přitom došlo v návaznosti na volbu starosty odvoláním dosavadního předsedy výbory a volbou nového předsedy. Chronologicky „opačný“ postup ani logicky možný není: v okamžiku, kdy se k volbě přistupuje, není zřejmé, že ke zvolení skutečně dojde.

Závěrem upozorňujeme, že výše uvedený výklad není právně závazný, neboť k podání takových výkladů jsou v konkrétních případech příslušné pouze soudy.

Ing. Marie Kostruhová,
?ředitelka odboru dozoru a kontroly veřejné správy

Tagy článku

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace