Zabadal: kladné stanovisko EIA neznamená povolení těžby

Zabadal: kladné stanovisko EIA neznamená povolení těžby
Uherský Ostroh Zprávy 29 / 03 / 2015

V zástupu těch, kteří jsou zásadně proti vydání souhlasného stanoviska k těžbě štěrkopísku mezi Uherským Ostrohem a Moravským Pískem, jsou hodonínské Vodovody a kanalizace. Na otázky DOBRÉHO DNE odpovídá jejich technicko-provozní náměstek Pavel Zabadal.

Podle studií, které si VaK Hodonín nechal vypracovat, hrozí znečištění podzemních vod. Jak konkrétně?
Otevřením hladiny podzemní vody odejmutím pokryvných hlín, jež slouží jako izolátor, a následnou těžbou se nesrovnatelně zvyšuje riziko kontaminace dynamických zásob již v současné době vodárensky využívané podzemní vody. Podzemní vody proudí  přes území zamýšlené těžby směrem k jímacímu území a jakákoliv jejich kontaminace se projeví v jímacích objektech. I když těžební společnost dodrží všechny podmínky EIA (proces, jehož cílem je získat představu o výsledném vlivu stavby na životní prostředí, pozn. autora), není schopna zabránit zhoršení kvality podzemních vod v těžbou vzniklém jezeře v průběhu těžby, ale také po jejím ukončení. Tady jde zejména o kontaminace povodňovými stavy vybřeženou moravní vodou, splachy chemických látek používaných na obhospodařovaných okolních pozemcích, spady vzduchem transportovaných kontaminantů, biologické znečištění přirozeným oživením, náhodné jevy způsobené nedisciplinovaností a vandalstvím občanů… S ohledem na to, že se jedná o trvalý zásah, ke zhoršení kvality podzemních vod dojde, dříve nebo později.

Mohl byste vyjmenovat tři nejzávažnější důvody, proč by se mezi Ostrohem a Pískem nemělo těžit?
Základní důvod je jeden - reálně by došlo ke zhoršení podmínek současné ochrany prameniště pro 130 tisíc obyvatel, což je v rozporu také s předpisy EU.  Ani „nezávislý“ posudek zpracovaný pro MŽP na tomto faktu nic nezmění. Stanoviska odborných subjektů doložená naší společností toto jasně deklarují. Ale on by v podstatě stačil laický pohled na mapu zájmového území a selský rozum. Důležitým aspektem je pak umístění záměru v záplavovém území, kudy protékalo v průběhu dvou posledních povodní velké množství vybřežené povrchové vody kontaminované vším, co jí stálo v cestě, a člověk tomu nebyl schopen zabránit. A také umístění záměru v CHOPAV - chráněné oblasti přirozené akumulace vod, což je oblast, která má sloužit právě k ochraně vod. Vodní zákon zakazuje těžbu, která vede k odkrytí souvislé hladiny podzemních vod v těchto oblastech. Stanovisko MŽP se tento zákaz, bohužel, snaží obejít. Z obou přírodních bohatství, vyskytujících se v daném území, je pro lidský život potřebnější kvalitní zdroj vody než surovina, jejíž zásoby jsou z pohledu existence lidské společnosti časově velmi omezeně využitelné. Řádově jde o desítky let. Naproti tomu využívání předmětného zdroje pitné vody může být časově neomezené, pokud si člověk sám tyto zásoby neznehodnotí. Při svém počínání musíme myslet i na další generace. Svůj nesouhlas s realizací těžby deklarovalo téměř 13 tisíc obyvatel našeho regionu prostřednictvím petiční akce, která proběhla před necelým rokem. Touto skutečností se však MŽP vůbec nezabývalo, o existenci petice není ve stanovisku ani zmínka. Dále samozřejmě existuje řada dalších důvodů pro nerealizaci záměru, tyto by však měly deklarovat především obce, jichž by se těžba bezprostředně týkala.

Ministerstvo dalo do souhlasného stanoviska 58 podmínek, které musí těžař před, při a po těžbě splnit. Je nějaká podmínka před zahájením těžby, o které máte pochybnosti? Využije VaK Hodonín před zahájením těžby nějakou možnost jak pracem zabránit?
Po prostudování stanoviska MŽP máme v podstatě jednu velkou jistotu, že o ochranu životního prostředí nejde. Základním cílem bylo vyhovění žádosti investora. Ani 58 uvedených podmínek nezajistí, že nedojde ke zhoršení stávajícího stavu. Ani stanovisko ministerstva nezaručí, že nebudou povodně. Navíc se špatnou vymahatelností plnění podmínek máme bohaté praktické zkušenosti. A jistě nejen my. Realizace některých navržených opatření - třeba zapojení hydraulické bariéry v případě znečištění podzemních vod je, v nivě řeky Moravy s protékajícími stovkami litrů za sekundu, nereálné až nebezpečné. Jak zabránit těžbě? Tak především - vydáním kladného stanoviska EIA těžba nebyla povolena.  Před zahájením těžby budou muset proběhnout správní řízení, ve kterých naše společnost bude v postavení účastníka řízení…

TOPlist